Regulamin usługi konta poczty elektronicznej

 1. Postanowienia wstępne


  1. Konto poczty elektronicznej jest udostępniane przez Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 320.058.550,00 zł (opłacony w całości). Usługodawca udostępnia do kontaktu formularz elektroniczny dostępny na tutaj
  2. Konto poczty elektronicznej jest udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
   1. prawa i obowiązki Użytkowników poczty elektronicznej;
   2. prawa i obowiązki Wirtualna Polska Media S.A. w zakresie udostępniania i świadczenia usługi poczty elektronicznej.

 2. Słownik nazw

  Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. WP - oznacza Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 320.058.550,00 zł (opłacony w całości)
  2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Konta na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
   2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub
   3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
   a ponadto w przypadku osoby, która nie ukończyły 16 lat chcącej skorzystać z rabatu na Usługę Konta Bezpłatnego uzyska zgodę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby działań marketingowych opisanych szczegółowo tutaj.

  3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  4. Usługa Konta lub Usługa oznacza usługę utworzenia i udostępniania Konta czyli konta poczty elektronicznej (w wersji płatnej – tj. Konta Płatnego lub w wersji bezpłatnej – tj. Konta Bezpłatnego) zgodnie z Regulaminem, oraz umożliwienia Użytkownikowi wysyłania i odbierania informacji z wykorzystaniem tego konta oraz korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności w danym okresie rozliczeniowym. Usługa świadczona jest dla użytkowników Konta 1login od WP.
  5. Konto Płatne – Usługa Konta, gdy Użytkownik korzysta z niej opłacając stosowną opłatę subskrypcyjną, którą potwierdza zamawiając Usługę, rozliczaną w okresach rozliczeniowych.
  6. Konto Bezpłatne – Usługa Konta gdy Użytkownik korzysta z niej nie uiszczając opłaty subskrypcyjnej, ze względu na udzielony rabat 100%, jednak korzystanie z tej Usługi Konta Bezpłatnego wymaga udzielenia i niewycofywania przez Użytkownika zgody na działania marketingowe opisane szczegółowo tutaj. Użytkownik może w każdej chwili wycofać te zgody, co jednak uniemożliwia dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi Konta Bezpłatnego (Użytkownik zostanie o tym dokładnie poinformowany przed cofnięciem zgód w formularzu).
  7. Konto – zarówno Konto Płatne, jak i Konto Bezpłatne.
  8. Konto 1login od WP - oznacza konto udostępnianie przez WP zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, którego posiadanie umożliwia dostęp i korzystanie z Konta.

 3. Założenie Konta


  1. Korzystanie z Konta Płatnego wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych należnych za dany okres rozliczeniowy.
  2. Uzyskanie przez Użytkownika rabatu 100% i tym samym korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego wymaga udzielenia i niewycofywania przez Użytkownika zgody na działania marketingowe opisane szczegółowo tutaj. Użytkownik może w każdej chwili wycofać te zgody, co jednak uniemożliwia dalsze korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego, tj. Usługi w wersji bezpłatnej (Użytkownik zostanie o tym wyraźnie poinformowany przed cofnięciem zgód odpowiednimi komunikatami systemowymi zaimplementowanymi w Usłudze).
  3. Korzystanie z Konta wymaga korzystania z Konta 1 login od WP.
  4. Użytkownik Konta zostanie skierowany przez WP do procesu założenia Konta 1login od WP najpóźniej do dnia 16 maja 2024 roku. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Konta 1login od WP. Założenie i korzystanie z Konta 1login od WP następuje zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj.
  5. W celu założenia Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie określonym przez WP jako obowiązkowy oraz postępować́ zgodnie z wyświetlanymi komunikatami systemowymi. W przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, czynności wskazane w zdaniu poprzednim dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub/i opiekuna prawnego takiego Użytkownika.
  6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego odbywa się w oparciu o następujące zasady:
   1. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie wymagane pola formularza;
   2. dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia formularz i być zgodne z prawdą;
   3. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika;
   4. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
   5. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru adresu, który nie stoi w sprzeczności z prawem, nie narusza praw osób trzecich ani ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym:
    1. nie jest znakiem towarowym (w szczególności zastrzeżonym znakiem towarowym) lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska;
    2. nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Konto (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem WP);
    3. nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;
    4. nie zawiera treści naruszającej przepisy prawa np. nie nawołuje do nienawiści.
   6. wypełniając formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania prawa, praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
  7. WP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia WP przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę WP.
  8. Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych; usunięcie danych; brak spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w definicji Użytkownika w niniejszym Regulaminie, w tym warunków udzielenia rabatu 100% na Usługę Konta Bezpłatnego uprawnia WP do zablokowania Konta lub zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.
  9. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, w szczególności przesłanie do WP wypełnionego formularza rejestracyjnego, oznacza zawarcie przez Użytkownika z WP, w języku polskim, umowy o świadczenie Usługi określonej w Regulaminie. Usługa jest udostępniana Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez WP czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Usługi.
  10. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez WP. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez WP o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Usługi.
  11. WP może odmówić świadczenia Usługi, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem WP, a także w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.
 4. Prawa i obowiązki Użytkownika


  1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Konta 1login od WP przez cały czas korzystania z Usługi. Korzystanie z Usługi bez Konta 1login od WP może być jeszcze dostępne do dnia 16 maja 2024 roku.
  3. WP jest uprawniona do zablokowania Konta w przypadku działania przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, prawem, naruszający prawa osób trzecich lub WP oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Ponadto WP przysługuje prawo do zablokowania Konta, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto poczty elektronicznej, próba nadużycia przy płatnościach związanych z usługami Wirtualnej Polski, działania hakerskie) lub z innych, podobnych, ważnych i uzasadnionych powodów, które zostaną zakomunikowane Użytkownikowi. Zablokowanie Konta z przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania Konta. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez WP innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. WP jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Usługi co wiąże się z wygaśnięciem umowy o świadczenie Usługi oraz usunięcie Konta wraz z zawartością, w stosunku do Użytkownika w przypadku:
   1. naruszenia Regulaminu, prawa, praw osób trzecich lub WP lub ogólnie przyjętych norm obyczajowych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;
   2. jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta przez 180 dni;
   3. działania przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na szkodę WP, innych Użytkowników Konta, użytkowników usług Wirtualnej Polski lub innych osób przy użyciu Konta.
  5. W przypadku zaprzestania udostępniania Usługi, WP jest uprawniona do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z adresu należącego do dotychczasowego Użytkownika.
  6. Bez uprzedniej zgody WP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania loginu lub hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił hasło lub login.
  7. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi (wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi) w każdej chwili, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. W przypadku Usługi Konta Płatnego Użytkownik nie może domagać się zwrotu opłaty subskrypcyjnej należnej za okres, do czasu kiedy formalnie zrezygnował z Usługi.
  8. WP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
  9. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
  10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi, do korzystania z Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę WP, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi oraz przeznaczeniem tej usługi.

 5. Zobowiązania WP


  1. WP dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usługi. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do Internetu oraz nowoczesna przeglądarka internetowa wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript.
  2. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Usługi, jeżeli jest to spowodowane:
   1. koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym WP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
   2. przyczynami niezależnymi od WP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
  3. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WP jest jednak odpowiedzialna (jak za własne działanie lub zaniechanie) za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. WP ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
  4. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WP lub przyczyn, za które WP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Usługi oraz Konta 1login od WP, za korzystanie przez niego z Usługi oraz Konta 1login od WP w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz regulaminem Konta 1login od WP dostępnym tutaj oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  6. WP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. WP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by usługa poczty elektronicznej świadczona była na najwyższym poziomie, przy czym WP:
   1. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej z przyczyn od WP niezależnych,
   2. zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących usługę poczty elektronicznej lub w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
   3. zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, a także na wszystkich kontach obsługiwanych przez WP w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminie,
   4. nie świadczy usługi archiwizacji danych ani polegającej na wykonywani kopii zapasowych treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, w szczególności kontaktów czy korespondencji elektronicznej danego użytkownika.
  8. Usługa poczty elektronicznej zapewnia możliwość przetwarzania przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych stanowiących informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Wszelkie dane, w tym dane osobowe zapisywane, przechowywane i grupowane są przez Użytkownika, w jego imieniu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność; WP nie jest administratorem danych osobowych które Użytkownik zapisuje i przechowuje w ramach usługi poczty elektronicznej; WP informuje ponadto, że dane, w tym dane osobowe przechowywane są dla Użytkownika przez odpowiednie oprogramowanie działające w sposób automatyczny, a udostępnienie przez WP tego oprogramowania ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych;
  9. Użytkownik jest administratorem danych osobowych które zapisuje i przechowuje w ramach usługi poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przeznaczeniem usługi poczty elektronicznej oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności m nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE; WP nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowieniami Regulaminu przetwarzanie przez Użytkownika danych osobowych.
  10. WP na wyraźne, udokumentowane polecenie Użytkownika, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez WP Usługi, będzie przetwarzać dane osobowe zapisywane i przechowywane w ramach usługi poczty elektronicznej, których dotyczyć będzie powierzenie; Takim udokumentowanym poleceniem do przetwarzania przez WP danych osobowych będzie odrębna Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.Uwzględniając zakres i charakter Usługi, stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych w ramach usługi poczty elektronicznej oraz ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą, WP zapewni środki techniczne i organizacyjne adekwatne do rodzaju danych osobowych jakie zazwyczaj są oraz ryzyka naruszenia praw osób, których dane osobowe dotyczą. WP będzie przetwarzać dane osobowe na obszarze EOG. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na korzystanie przez WP z usług dalszych podmiotów przetwarzających przy przetwarzaniu danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia Usług.
 6. Dodatkowe zastrzeżenia.


  1. WP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych listów elektronicznych wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody. WP w przypadkach grożących zablokowaniem, uszkodzeniem lub nadmiernym obciążeniem usługi poczty elektronicznej, zastrzega sobie prawo do podejmowania działań mających na celu ochronę usługi poczty elektronicznej, w tym poszczególnych kont, m.in. poprzez niedostarczanie listów elektronicznych. Listy elektroniczne oznaczone przez użytkownika jako spam są automatycznie usuwane. Szczegółowe działania, które może podejmować WP w celu ochrony usługi poczty elektronicznej opisane są w Polityce antyspamowej WP dostępnej pod adresem https://pomoc.wp.pl/polityka-antyspamowa
  2. W ramach Usługi WP udostępnia użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą prezentację przy wiadomościach określonych danych z tej wiadomości lub jej załączników, w szczególności danych z faktur elektronicznych otrzymanych przez Użytkownika na konto poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdym momencie korzystania z Usługi zrezygnować z korzystania opisanej powyżej funkcjonalności. Ponadto, w ramach Usługi WP udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą realizację płatności za ww. faktury elektroniczne za pośrednictwem wybranych systemów płatności internetowej. Usługi płatności internetowej będą świadczone przez podmioty trzecie na warunkach wynikających z odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Użytkownik może wyrazić zgodę na płatności cykliczne z tytułu korzystania z Usługi WP. W przypadku udzielenia zgody na płatności cykliczne Użytkownik upoważnia podmiot świadczący usługi płatności internetowej do automatycznego pobrania na rzecz WP opłaty za wybrany pakiet Usług WP. Opłata zastanie automatycznie pobrana po upływie okresu ważności pakietu Usług WP. Opłata będzie automatycznie pobierana na kolejne analogiczne okresy ważności pakietu Usług WP wybranego przez Użytkownika, aż do odwołania zgody przez Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do odwołania, w każdym czasie, zgody na płatności cykliczne poprzez:
   1. formularz dostępny na stronie internetowej https://pomoc.wp.pl
   2. chat komunikacyjny dostępny na stronie https://pomoc.wp.pl
   3. samodzielną zmianę ustawień https://poczta.wp.pl/profil/pro-account

   W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności cyklicznej zostanie ponowiona próba obciążenia rachunku bankowego Użytkownika, nie częściej niż 1 raz dziennie przez maksymalnie 31 dni. WP na co najmniej 19 dni przed kolejną płatnością cykliczną poinformuje Użytkownika o zbliżającym się terminie obciążenia lub zmieniających się warunkach płatności cyklicznych.

  3. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do udostępniania i świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  4. WP zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej i układu stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania i świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  5. WP zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności Usługi, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
  6. Korzystanie z Usługi wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych Użytkownika. Mając to na względzie, WP stanowczo rekomenduje, aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do ich loginów i haseł ze strony osób nieuprawnionych.

 7. Korespondencja


  1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Usługi na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu.
  2. WP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z udostępnianiem Usługi Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego.
  3. WP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.

 8. Reklamacje


  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Usługą na adres poczty elektronicznej: reklamacje@wp.pl lub za pomocą formularza udostępnionego pod adresem https://pomoc.wp.pl, chyba że WP wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  2. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 9. Zmiany Regulaminu


  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej https://pomoc.wp.pl i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Usług Wirtualnej Polski w zakresie, w jakim ustala odmiennie kwestie określone w tych regulaminach.
  2. WP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej https://pomoc.wp.pl (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. WP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez WP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień punktu IX.3 Regulaminu. WP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
  3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
  5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej https://pomoc.wp.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

 10. Postanowienia końcowe


  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań WP jest Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi jest miejsce, w którym WP ma siedzibę.
  3. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa. Konsumenci są ponadto uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/