To jest zarchiwizowana wersja regulaminu. Wyświetlaktualną wersję.

Regulamin Konta Portalu Wirtualna Polska

Obowiązujący od dnia 2 maja 2016 r.

 1. Postanowienia wstępne.
  1. Konto Portalu Wirtualna Polska jest udostępniane przez Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł. Usługodawca udostępnia do kontaktu:
   1. formularz elektroniczny dostępny pod adresem: http://pomoc.wp.pl/formularz.html?serwis=profil
  2. Użytkownicy Konta Portalu Wirtualna Polska mogą korzystać z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska, co do których Wirtualna Polska Media S.A. wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI i VIII Regulaminu.
  3. Konto Portalu Wirtualna Polska jest udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
   1. prawa i obowiązki Użytkowników Konta Portalu Wirtualna Polska;
   2. prawa i obowiązki Wirtualna Polska Media S.A. w zakresie udostępniania i świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska.
 2. Słownik nazw.

  Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Aliasy Adresu - oznaczają dodatkowe, indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik może się posługiwać korzystając z usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski; Alias Adresu składa się z podanego przez Użytkownika dodatkowego loginu i domeny wybranej przez Użytkownika spośród domen udostępnionych przez WPM dla danej usługi poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
  2. Dodatkowe Funkcjonalności - oznaczają dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez WPM na rzecz Użytkowników, do których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu lub/i odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostały wprowadzone odrębne regulaminy. Warunkiem skorzystania z Dodatkowych Funkcjonalności jest jednoczesne korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska, dla którego te Dodatkowe Funkcjonalności są dostępne.
  3. Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych udostępnienie WPM do udostępnienia Użytkownikowi Konta Portalu Wirtualna Polska, zawarcie pomiędzy WPM i Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, a także korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności.
  4. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności. Hasło powinno spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także w Formularzu założenia Konta Portalu Wirtualna Polska i Formularzu zmiany Hasła (w przypadku zmiany Hasła), w szczególności w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte.
  5. Interfejs - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych:
   1. dokonywanie - w zakresie, w jakim umożliwia to Regulamin - zmian w zamówieniu złożonym za pomocą Formularza;
   2. realizację prawa dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych;
   3. korzystanie z Dodatkowych Funkcjonalności i dokonywanie zmian w zakresie korzystania z Dodatkowych Funkcjonalności.
  6. Konto Portalu Wirtualna Polska - oznacza konto udostępnianie przez WPM zgodnie z Regulaminem, którego posiadanie jest konieczne dla korzystania z Usług Wirtualnej Polski, które wymagają posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska.
  7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta Portalu Wirtualna Polska, które służy także zabezpieczeniu dostępu do Konta Portalu Wirtualna Polska Użytkownika i Dodatkowych Funkcjonalności. Login powinien spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także w Formularzu założenia Konta Portalu Wirtualna Polska, w szczególności w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte.
  8. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy Wirtualna Polska prowadzony przez WPM w domenach internetowych, do których prawa przysługują WPM, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez WPM do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
  9. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Konta Portalu Wirtualna Polska.
  10. Usługi Wirtualnej Polski - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez WPM na rzecz Użytkowników, w tym za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska. Warunkiem skorzystania z Usług Wirtualnej Polski, co do których WPM wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska, jest jednoczesne korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska, z uwzględnieniem postanowień punktu VI i VIII Regulaminu.
  11. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Konta Portalu Wirtualna Polska na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Konta Portalu Wirtualna Polska, jeżeli:
   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
   2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub
   3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
  12. WPM - oznacza Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł
  13. Zablokowanie Konta Portalu Wirtualna Polska - oznacza stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Konta Portalu Wirtualna Polska.
  14. Serwis - oznacza serwis internetowy udostępniany przez WPM pod adresem internetowym http://profil.wp.pl, dotyczący w szczególności wszelkich kwestii związanych ze świadczeniem i korzystaniem z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności.
 3. Założenie Konta Portalu Wirtualna Polska.
  1. W celu założenia i korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska, Użytkownik powinien wypełnić Formularz w zakresie określonym przez WPM jako obowiązkowy, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do WPM poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu. W przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, czynności wskazane w zdaniu poprzednim dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub/i opiekuna prawnego takiego Użytkownika.
  2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
   1. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
   2. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
   3. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika;
   4. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
   5. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu i Aliasu Adresu, który:
    1. nie jest znakiem towarowym (w szczególności zastrzeżonym znakiem towarowym) lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako Loginu lub Adresu Aliasu przez Użytkownika;
    2. nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Konto Portalu Wirtualna Polska (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem WP);
    3. nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;
    4. nie zawiera treści naruszającej przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   6. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, Haseł lub Aliasów Adresu należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;
   7. wypełniając Formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
   8. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska.
  3. Przesłanie do WPM wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu;
   2. złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
   3. upoważnieniem WPM do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska i Usług Wirtualnej Polski oraz dla celów statystycznych;
   4. upoważnieniem WPM do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i składaniem oświadczeń określonych w Regulaminie oraz na stronach internetowych Portalu Wirtualna Polska i Serwisu;
   5. przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych, prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
   6. zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Ten sam Użytkownik może posiadać równocześnie nie więcej niż 5 (pięć) Kont Portalu Wirtualna Polska.
  5. Wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może zostać poproszony przez WPM o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych lub w innych celach lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, WPM informuje Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, odrębnie o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych WPM lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych. W takim przypadku, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:
   1. zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek brak zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska;
   2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
   3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Interfejsie;
   4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w punkcie III.5.b Regulaminu.
  6. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WPM oraz od innych osób (reklamodawców współpracujących z WP):
   1. na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez WP;
   2. na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił WPM (w tym SMS);
   3. za pośrednictwem komunikatora (messengera) prowadzonego przez WP.
  7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w punkcie III.6 Regulaminu może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska.
  8. W przypadku, gdy Użytkownik Konta Portalu Wirtualna Polska skorzysta z Usługi Wirtualnej Polski, przy której zgoda określona w punkcie III.5 Regulaminu nie jest obowiązkowa:
   1. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez WPM danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych lub innych celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych;lub
   2. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może odmówić zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych lub innych celów lub/i otrzymywania informacji handlowych, bez konsekwencji w postaci niemożności korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska (zgoda wyrażona przy zakładaniu Konta Portalu Wirtualna Polska będzie anulowana).
  9. WP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia WPM przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę WP.
  10. Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia WPM do Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska lub zaprzestania świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska na rzecz Użytkownika.
  11. Korzystanie przez Użytkownika z Konta Portalu Wirtualna Polska, w szczególności przesłanie do WPM wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu, oznacza zawarcie przez Użytkownika z WPM, w języku polskim, umowy o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska określonej w Regulaminie. Konto Portalu Wirtualna Polska jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez WPM czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Konta Portalu Wirtualna Polska.
  12. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez WPM. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez WPM o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Konta Portalu Wirtualna Polska.
  13. WPM może odmówić świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska (udostępnienia Konta Portalu Wirtualna Polska), jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem WPM, a także w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.
  14. Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest WPM. WPM jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. WPM zapewni Użytkownikowi i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 4. Dodatkowe Funkcjonalności.
  1. Dodatkowe Funkcjonalności są udostępniane Użytkownikom Konta Portalu Wirtualna Polska, w ramach usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika aktywnego (niezablokowanego) Konta Portalu Wirtualna Polska. Niezależnie od powyższego, Konto Portalu Wirtualna Polska może umożliwiać zalogowanie się do usług osób trzecich, o ile wynika to z regulaminów lub zasad osób trzecich udostępniających te usługi.
  2. WPM może udostępnić Użytkownikowi Dodatkowe Funkcjonalności w chwili zamówienia Konta Portalu Wirtualna Polska lub w późniejszym terminie.
  3. WPM zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy Dodatkowych Funkcjonalności, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
  4. WPM ma prawo w każdym czasie do tworzenia i udostępniania Użytkownikom nowych Dodatkowych Funkcjonalności, poza Dodatkowymi Funkcjonalnościami wymienionymi w punkcie IV.6 Regulaminu, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Do nowych Dodatkowych Funkcjonalności określonych w zdaniu poprzednim zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostaną wprowadzone odrębne regulaminy. Wprowadzenie nowych Dodatkowych Funkcjonalności nie wymaga dokonania zmiany Regulaminu, a jedynie udostępnienia Użytkownikom danych i informacji odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów nowej Dodatkowej Funkcjonalności, pod warunkiem, że wprowadzenie nowej Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie wymagało zmiany postanowień Regulaminu.
  5. WPM ma prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) wszystkich lub poszczególnych Dodatkowych Funkcjonalności w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub/i technicznych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyń Użytkownikom. WPM poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) Dodatkowej Funkcjonalności na siedem dni przed zamknięciem Dodatkowej Funkcjonalności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WPM na stronie internetowej Serwisu. Oznacza to w szczególności, że Użytkownik korzystający z Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie informowany o zamknięciu Dodatkowej Funkcjonalności odrębnym zawiadomieniem, a wyłącznie w sposób określony w zdaniu poprzednim;
  6. W ramach usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową usługę polegającą na możliwości zamieszczenia i przechowywania w Serwisie oraz rozpowszechniania wraz z treściami wysyłanymi lub/i rozpowszechnianymi przez Użytkownika pliku elektronicznego zawierającego wizerunek Użytkownika (tzw. Awatara), w oparciu o poniższe zasady:
   1. zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostepnienie mu usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu na warunkach określonych w Regulaminie;
   2. świadczenie usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, a także zgodnie z instrukcjami i komunikatami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu oraz wyświetlanymi w czasie korzystania z usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu;
   3. Awatar Użytkownika może zawierać zdjęcie przedstawiające wizerunek Użytkownika lub grafikę charakteryzującą Użytkownika; Awatar Użytkownika nie może zawierać wizerunku innych osób niż sam Użytkownik, a także grafik charakteryzujących inne osoby niż Użytkownik;
   4. Awatar Użytkownika musi spełniać warunki techniczne odnośnie formatu i rozmiaru pliku elektronicznego będącego Awatarem, określone na stronie internetowej Serwisu; Użytkownik może dokonywać zmiany Awatara z użyciem Interfejsu;
   5. Awatar Użytkownika rozpowszechniany będzie wraz z treściami wysyłanymi lub/i rozpowszechnianymi przez Użytkownika za pośrednictwem Usług Wirtualnej Polski, które udostępniają Użytkownikowi możliwość wysyłania lub/i rozpowszechniania treści wraz z Awatarem zamieszczonym przez niego w Serwisie;
   6. przez treści Użytkownika określone w podpunkcie e) powyżej rozumie się w szczególności wiadomości (listy elektroniczne) wysyłane przez Użytkownika ze Skrzynki Pocztowej Użytkownika w rozumieniu - odpowiednio - Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski lub Regulaminu komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski oraz rozpowszechniane przez Użytkownika opinie i komentarze, przy czym WPM może uruchomić usługę opisaną w niniejszym punkcie Regulaminu w odniesieniu do wszystkich listów elektronicznych wysyłanych przez Użytkownika lub w odniesieniu do listów elektronicznych wysyłanych do niektórych adresatów, a także w odniesieniu do określonych treści rozpowszechnianych przez Użytkownika;
   7. Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć usługę opisaną w niniejszym punkcie Regulaminu (zrezygnować z usługi) przy użyciu Interfejsu, poprzez usunięcie Awatara Użytkownika z Serwisu; w przypadku wyłączenia usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, treści, które były rozpowszechniane wraz z Awatarem Użytkownika nie będą dalej rozpowszechnianie wraz z tym Awatarem, przy czym postanowienie to nie dotyczy listów elektronicznych wysłanych już przez Użytkownika do adresatów;
   8. korzystanie przez Użytkownika z usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na rozpowszechnianie Awatara Użytkownika (i zamieszczonego w nim wizerunku Użytkownika lub grafiki charakteryzującej Użytkownika), w ramach udostępnionej usługi, na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu;
   9. Awatar Użytkownika jest zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany w ramach usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, w imieniu, na rzecz i na odpowiedzialność Użytkownika; udostępnienie przez WPM, w ramach usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Awatara Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych;
   10. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treść Awatara Użytkownika zamieszczonego, przechowywanego i rozpowszechnianego przez Użytkownika w ramach usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu oraz za szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek rozpowszechniania Awatara przez Użytkownika;
   11. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do Awatara w zakresie umożliwiającym jego zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne oglądanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać w odpowiednim zakresie autorskie prawa majątkowe lub stosowne licencje do tego Awatara w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.); zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do rozpowszechnia Awatara (w tym umożliwienia jego nieodpłatnego oglądania przez inne osoby) jest niczym nieograniczone;
   12. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Awatara oraz jego nieodpłatnego oglądania przez inne osoby; zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Awatar Użytkownika nie narusza praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   13. z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Awatar Użytkownika powinien spełniać następujące warunki:
    1. nie może naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasad współżycia społecznego;
    2. nie może zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw WPM i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
    3. nie może być obraźliwy, wulgarny ani posiadać charakteru pornograficznego;
    4. nie może dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii;
    5. nie może zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług;
   14. z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu w odniesieniu do Awatara Użytkownika, WPM jest uprawniona do:
    1. zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Awatara Użytkownika;
    2. usunięcia Awatara Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera WP) i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu;
   15. WPM zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Awatara Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Awatara Użytkownika; jednocześnie w zawiadomieniu, WPM wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni; w przypadku nieudzielenia wyjaśnień przez Użytkownika, braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub/i oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, WPM może zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem; WPM może ponadto zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem; WPM jest także uprawniona do zaprzestania świadczenia usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika w przypadku otrzymania przez WPM urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Awatara Użytkownika;
   16. w przypadku upływu czasu trwania usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu lub zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, WPM usunie Awatar Użytkownika z zasobów pamięci serwera WPM; postanowienie zdania poprzedniego nie ma zastosowania w przypadku Awatarów zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku WPM jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Awatara Użytkownika;
   17. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie WPM z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Awatara rozpowszechnianego przez Użytkownika;
  7. W ramach usługi poczty elektronicznej Wirtualna Polska Media S.A. udostępnia użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą prezentację przy wiadomościach określonych danych z tej wiadomości lub jej załączników, w szczególności danych z faktur elektronicznych otrzymanych przez użytkownika na konto poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdym momencie korzystania z usługi poczty elektronicznej zrezygnować z korzystania opisanej powyżej funkcjonalności.
  8. W ramach usługi poczty elektronicznej Wirtualna Polska Media S.A. udostępnia użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą realizację płatności za ww. faktury elektroniczne za pośrednictwem wybranych systemów płatności internetowej. Usługi płatności internetowej będą świadczone przez podmioty trzecie na warunkach wynikających z odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty.
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika.
  1. WPM dołoży starań, aby korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WPM nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyższe.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu.
  3. WPM jest uprawniona do Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę WPM, innych Użytkowników Konta Portalu Wirtualna Polska, użytkowników Usług Wirtualnej Polski, co do których WPM wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska lub innych osób), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu lub właściwego dla Usługi Wirtualnej Polski regulaminu. Ponadto WPM przysługuje prawo do Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto Portalu Wirtualna Polska, próba nadużycia przy płatnościach związanych z Usługami Wirtualnej Polski, działania hakerskie). Zablokowanie Konta Portalu Wirtualna Polska z przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez WPM innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. WPM jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Konta Portalu Wirtualna Polska na rzecz Użytkownika w przypadku:
   1. naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;
   2. jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta Portalu Wirtualna Polska przez jeden rok;
   3. działania przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na szkodę WPM, innych Użytkowników Konta Portalu Wirtualna Polska, użytkowników Usług Wirtualnej Polski lub innych osób przy użyciu Konta Portalu Wirtualna Polska.
  5. O ile to będzie możliwe (w tym nie naruszy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), WPM zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska lub zaprzestania udostępniania Konta Portalu Wirtualna Polska z wyprzedzeniem 5 dni. Zawiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres Użytkownika wskazany w punkcie X.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na adres Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika wskazany w punkcie X.2 Regulaminu.
  6. W przypadku zaprzestania udostępniania Konta Portalu Wirtualna Polska, WPM jest uprawniona do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego Użytkownika.
  7. Jeżeli jest to dopuszczalne na mocy postanowień właściwego dla Usługi Wirtualnej Polski regulaminu, Użytkownik może zamówić i korzystać z Usługi Wirtualnej Polski używając Loginu i Hasła, z których korzysta w ramach Konta Portalu Wirtualna Polska. Ponadto Użytkownik może korzystać w ramach Konta Portalu Wirtualna Polska z aktywnych Aliasów Adresów utworzonych w ramach usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski (w celu logowania). Ewentualne ograniczenia, wyłączenia i modyfikacje w tym zakresie określają właściwe dla Usług Wirtualnej Polski regulaminy.
  8. Bez uprzedniej zgody WPM, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Konta Portalu Wirtualna Polska. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login lub Alias Adresu.
  9. Zapisy Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Użytkowników wskutek korzystania z Usług Wirtualnej Polski.
  10. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska lub/i Dodatkowych Funkcjonalności (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w całości lub w części dotyczącej danej Dodatkowej Funkcjonalności) w każdej chwili, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
  11. WP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska (w tym Dodatkowych Funkcjonalności) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3 i IV.5 Regulaminu.
  12. Dane Użytkownika są usuwane w ciągu 90 dni od zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Konta Portalu Wirtualna Polska. Po tym okresie WPM może przetwarzać dane Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  13. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
  14. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), do korzystania z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę WPM, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem tej usługi.
 6. Specyfikacja Konta Portalu Wirtualna Polska.
  1. Konto Portalu Wirtualna Polska pozwala na korzystanie z Usług Wirtualnej Polski, dla korzystania z których wymagane jest posiadanie Konta Portalu Wirtualna Polska (z zastrzeżeniem postanowień właściwych dla Usług Wirtualnej Polski regulaminów).
 7. Zakres odpowiedzialności WPM.
  1. WPM jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Konta Portalu Wirtualna Polska, jeżeli jest to spowodowane:
   1. koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym WPM dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
   2. przyczynami niezależnymi od WPM (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
  2. WPM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WPM jest jednak odpowiedzialna (jak za własne działanie lub zaniechanie) za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. WPM ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WPM określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
  3. WPM nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła, Loginu i Aliasu Adresu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła, Loginu lub Aliasu Adresu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WPM lub przyczyn, za które WPM ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. WPM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Konta Portalu Wirtualna Polska, za korzystanie przez niego z Konta Portalu Wirtualna Polska w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  5. WPM zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Wyłącznym źródłem zobowiązań WPM jest Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WPM i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska jest miejsce, w którym WPM ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie oraz usługi Konta Portalu Wirtualna Polska są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WPM ma siedzibę.
  8. WPM ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez WPM, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń WPM i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez WPM. Korzystanie z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WPM czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
  9. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WPM, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców WPM, które przysługują reklamodawcom WPM. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do WPM.
 8. Usługi Portalu Wirtualna Polska.
  1. WPM może udostępnić Użytkownikowi Usługi Wirtualnej Polski w chwili założenia Konta Portalu Wirtualna Polska lub w późniejszym terminie.
  2. Zasady i warunki świadczenia Usług Wirtualnej Polski dostępne dla Użytkownika Konta Portalu Wirtualna Polska określają właściwe dla tych Usług Wirtualnej Polski regulaminy.
  3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie regulaminy poszczególnych Usług Wirtualnej Polski.
  4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i regulaminów poszczególnych Usług Wirtualnej Polski, zastosowanie mają postanowienia regulaminów Usług Wirtualnej Polski. Jednakże w przypadku, gdy w regulaminie Usługi Wirtualnej Polski jest mowa o logowaniu za pomocą loginu poczty elektronicznej WPM, Użytkownik będzie mógł logować się do danej Usługi Wirtualnej Polski za pomocą aktywnego Loginu Konta Portalu Wirtualna Polska lub aktywnych Aliasów Adresów.
 9. Dodatkowe zastrzeżenia.
  1. WPM oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych listów elektronicznych wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody. WPM, w przypadkach grożących zablokowaniem, uszkodzeniem lub nadmiernym obciążeniem usługi poczty elektronicznej, zastrzega sobie prawo do podejmowania działań mających na celu ochronę usługi poczty elektronicznej, w tym poszczególnych kont, m.in. poprzez niedostarczanie listów elektronicznych. Listy elektroniczne oznaczone przez użytkownika jako spam są automatycznie usuwane. Szczegółowe działania, które może podejmować WPM w celu ochrony usługi poczty elektronicznej opisane są w Polityce antyspamowej WPM dostępnej pod adresem http://poczta.wp.pl/info-antyspam-polityka.html
  2. WPM zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do udostępniania i świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  3. WPM zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej i układu stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania i świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  4. WPM zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności Konta Portalu Wirtualna Polska, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
  5. Korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych Użytkownika i Usług Wirtualnej Polski zamówionych przez Użytkownika. Mając to na względzie, WPM stanowczo rekomenduje, aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do ich Loginów, Aliasów Adresu i Haseł ze strony osób nieuprawnionych.
  6. Na stronach "Polityka prywatności" dostępnych z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska, Użytkownik może zapoznać się z kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych na podstawie Regulaminu, wprowadzanych przez WPM do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  7. Użytkownik może wpisać do Formularzy przeznaczonych do korzystania z usług określonych w Regulaminie taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w Formularzu.
 10. Korespondencja.
  1. WPM kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu.
  2. WPM kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z udostępnianiem Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w Formularzu Konta Portalu Wirtualna Polska.
  3. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej reklamacje@wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  4. WPM nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WPM nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WPM uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.
 11. Reklamacje.
  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Kontem Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowymi Funkcjonalnościami na adres poczty elektronicznej reklamacje@wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  2. WPM rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WPM poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WPM o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Odpowiedź na reklamacje WPM kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie X.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika wskazany w punkcie X.2 Regulaminu.
 12. Zmiany Regulaminu.
  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Usług Wirtualnej Polski w zakresie, w jakim ustala odmiennie kwestie określone w tych regulaminach.
  2. WPM zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. WPM zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez WPM czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.3 Regulaminu. WPM może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
  3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
  5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

Regulamin komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

 1. Postanowienia wstępne.
  1. Usługi komercyjnej poczty elektronicznej są świadczone przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł. Usługodawca udostępnia do kontaktu formularz elektroniczny dostępny pod adresem: http://pomoc.wp.pl/formularz.html?serwis=profil
  2. Świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
   1. prawa i obowiązki Użytkowników usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski;
   2. prawa i obowiązki Wirtualnej Polski S.A. w zakresie świadczenia usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
 2. Słownik nazw.

  Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Aliasy Adresu - oznaczają dodatkowe, indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik może się posługiwać korzystając z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności; Alias Adresu składa się z podanego przez Użytkownika dodatkowego loginu i domeny wybranej przez Użytkownika spośród domen udostępnionych przez WPM dla danego Pakietu Usług.
  2. Cennik - oznacza zestawienie aktualnych Opłat Abonamentowych i Opłat Dodatkowych, za jakie WPM świadczy Pakiety Usług i płatne Dodatkowe Funkcjonalności na rzecz Użytkowników.
  3. Dodatkowe Funkcjonalności - oznaczają dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez WPM na rzecz Użytkowników, do których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu lub/i odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostały wprowadzone odrębne regulaminy. Poszczególne Dodatkowe Funkcjonalności mogą być świadczone nieodpłatnie (dla danego Pakietu Usługi) lub odpłatnie w zamian za Opłatę Dodatkową, wniesioną przez Użytkownika niezależnie od Opłaty Abonamentowej. Warunkiem skorzystania z Dodatkowych Funkcjonalności jest jednoczesne korzystanie z Pakietu Usług, dla którego te Dodatkowe Funkcjonalności są dostępne.
  4. Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych:
   1. dokonanie wyboru Pakietu Usług i zlecenie WPM świadczenia Pakietu Usług oraz Dodatkowych Funkcjonalności dostępnych dla wybranego Pakietu Usług;
   2. dokonanie wyboru sposobu płatności za wybrany Pakiet Usług i płatne Dodatkowe Funkcjonalności;
   3. dostępnienie WPM danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) niezbędnych do świadczenia Użytkownikowi Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności;
   4. zawarcie pomiędzy WPM i Użytkownikiem umowy o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, a także korzystanie z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  5. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Portalu Wirtualna Polska, który służy także zabezpieczeniu dostępu do Skrzynki Pocztowej oraz korzystaniu z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  6. Interfejs - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych:
   1. dokonywanie - w zakresie, w jakim umożliwia to Regulamin - zmian w zamówieniu złożonym za pomocą Formularza;
   2. realizację prawa dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych;
   3. korzystanie z Dodatkowych Funkcjonalności i dokonywanie zmian w zakresie korzystania z Dodatkowych Funkcjonalności.
  7. Kod SMS - oznacza zbiór znaków alfanumerycznych ustalanych przez WPM, przesyłanych za pomocą wiadomości SMS na telefon komórkowy i służących do płatności za Pakiety Usług WPM zgodnie z Regulaminem dokonywania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS za Płatne Usługi Wirtualnej Polski.
  8. Konto Portalu Wirtualna Polska - oznacza konto udostępnianie przez WPM zgodnie z Regulaminem Konta Portalu Wirtualna Polska dostępnym na stronie internetowej o adresie internetowym https://profil.wp.pl/profil.html (lub innej stronie internetowej wybranej przez WPM i wskazanej Użytkownikom).
  9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta Portalu Wirtualna Polska, które służy także zabezpieczeniu dostępu do Skrzynki Pocztowej oraz korzystaniu z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  10. Okres Podstawowy - oznacza okres, w czasie którego Użytkownik może korzystać z wybranego przez siebie Pakietu Usług w zamian za wniesienie Opłaty Abonamentowej oraz nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności udostępnianych dla tego Pakietu, a także płatnych Dodatkowych Funkcjonalności w zamian za wniesienie Opłat Dodatkowych.
  11. Okres pozostały do Kolejnego Okresu Próbnego - oznacza określony w Cenniku czas, w którym Użytkownik nie może skorzystać po raz kolejny z Pakietów Usług w Okresie Próbnym. Czas ten liczony jest od końca ostatniego Okresu Próbnego.
  12. Okres Próbny - oznacza okres, w czasie którego Użytkownik może korzystać z wybranego przez siebie Pakietu Usług i nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności udostępnianych dla tego Pakietu, w celu zapoznania się z zakresem usług świadczonych w ramach Pakietu Usług.
  13. Opłata Abonamentowa - oznacza określoną w Cenniku opłatę, do której wniesienia jest zobowiązany Użytkownik w zamian za świadczenie przez WPM Pakietów Usług.
  14. Opłata Dodatkowa - oznacza określoną w Cenniku opłatę, do której wniesienia jest zobowiązany Użytkownik w zamian za świadczenie przez WPM płatnej Dodatkowej Funkcjonalności.
  15. Pakiet Podstawowy - oznacza zespół usług bezpłatnej poczty elektronicznej świadczonych przez WPM na zasadach określonych w Regulaminie bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
  16. Okres zablokowania Pakietu Usług - okres, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Pakietu Usług ani z Dodatkowych Funkcjonalności (z zastrzeżeniami określonymi postanowieniami Regulaminu).
  17. Pakiet Usług - obejmuje zespół usług komercyjnej poczty elektronicznej i innych usług udostępnianych przez WPM zgodnie z zasadami i parametrami ustalonymi przez WPM na podstawie Regulaminu, świadczonych w zamian za wniesienie Opłaty Abonamentowej przez Użytkownika. Zakresy Pakietów Usług są określone w Cenniku. Poszczególne Pakiety Usług są oznaczone odrębnymi nazwami.
  18. Rachunek WPM - oznacza rachunek bankowy wskazany przez WPM, na który Użytkownik wpłaca Opłatę Abonamentową i Opłatę Dodatkową.
  19. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
  20. Regulamin bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski - oznacza regulamin, na podstawie którego WPM świadczy nieodpłatnie usługi poczty elektronicznej Wirtualnej Polski na rzecz użytkowników Konta Portalu Wirtualna Polska. Regulamin bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski jest dostępny pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/regulamin_p.html (lub innym adresem internetowym ustalonym przez WPM i wskazanym Użytkownikom).
  21. Regulamin dokonywania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS za Płatne Usługi Wirtualnej Polski - oznacza "Regulamin dokonywania zapłaty przy użyciu wiadomości SMS za Płatne Usługi Wirtualnej Polski", określający zasady dokonywania zapłaty za płatne usługi Wirtualnej Polski przy użyciu wiadomości SMS oraz z wykorzystaniem specjalnych kodów, dostępny pod adresem internetowym https://platnosci.wp.pl (lub innym adresem internetowym ustalonym przez WPM i wskazanym Użytkownikom).
  22. Skrzynka Pocztowa - oznacza część techniczną komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, która umożliwia korzystanie z Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  23. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług komercyjnej poczty elektronicznej świadczonych przez WPM na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem usług komercyjnej poczty elektronicznej świadczonych przez WPM, jeżeli:
   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
   2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub
   3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
  24. Weryfikacja - oznacza czynności dokonywane przez WPM w celu ustalenia, czy Użytkownik wniósł Opłatę Abonamentową lub Opłatę Dodatkową w wysokości wynikającej z Cennika oraz poprawności danych Użytkownika dokonującego wpłaty.
  25. Wniesienie Opłaty Abonamentowej (lub Opłaty Dodatkowej) - oznacza:
   1. w przypadku wpłaty bezpośrednio na Rachunek WPM - uznanie Rachunku WPM Opłatą Abonamentową lub Opłatą Dodatkową wniesioną przez Użytkownika oraz pozytywna Weryfikacja wpłacającego przez WP;
   2. w przypadku wpłaty za pośrednictwem osoby trzeciej współpracującej z WPM - otrzymanie przez WPM informacji od współpracującej z WPM osoby trzeciej o dokonaniu Opłaty Abonamentowej lub Opłaty Dodatkowej oraz pozytywna Weryfikacja wpłacającego przez WP.
  26. WPM - oznacza Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł
  27. Zawartość Skrzynki Pocztowej - oznacza wszystkie listy elektroniczne wraz z załącznikami, które w danym momencie znajdują się w Skrzynce Pocztowej.
  28. Serwis - oznacza serwis internetowy udostępniany przez WPM pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl, dotyczący wszelkich kwestii związanych ze świadczeniem i korzystaniem z usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
 3. Zamówienie Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  1. W celu zamówienia i korzystania z wybranego przez siebie Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, Użytkownik powinien:
   1. posiadać aktywne (niezablokowane) Konto Portalu Wirtualna Polska;
   2. wypełnić Formularz w zakresie określonym przez WPM jako obowiązkowy;
   3. przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do WPM poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.


    W przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, czynności wskazane w podpunkcie b. i c. zdania poprzedniego dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika. Korzystanie przez Użytkownika z Pakietu Usług, w szczególności przesłanie do WPM wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu lub/i Wniesienie Opłaty Abonamentowej, oznacza zawarcie przez Użytkownika z WPM, w języku polskim, umowy o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski określonych w Regulaminie. Poprzez fakt korzystania z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, w szczególności przesłanie do WPM wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:

   4. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
   5. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
   6. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
  2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
   1. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
   2. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
   3. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika;
   4. Użytkownikowi, którego dane osobowe są wpisane do Formularza oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
   5. Użytkownik może posługiwać się Loginem i Aliasami Adresów, które:
    1. nie są znakami towarowymi (w szczególności zastrzeżonymi znakami towarowymi) lub nazwiskami osób, które nie wyraziły na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako Loginu lub Aliasu Adresu przez Użytkownika;
    2. nie wprowadzają osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Skrzynka Pocztowa (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem WP);
    3. nie stanowią słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;
    4. nie zawierają treści naruszającej przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   6. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, Aliasów Adresu i Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły na to zgody;
   7. wypełniając Formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
   8. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem ani Aliasami Adresu, które zostały uprzednio wybrane przez innego Użytkownika (w tym użytkownika Pakietu Podstawowego) z zastrzeżeniem postanowień punktu VII.3 Regulaminu;
   9. w przypadku, gdy WPM zaprzestanie świadczenia na rzecz Użytkownika Pakietu Usług, Użytkownik nie będzie mógł korzystać ponownie z Pakietu Usług z użyciem tego samego Loginu ani Aliasów Adresu, jeśli zgodnie z regulaminami obowiązującymi w WPM zostaną one udostępnione innym osobom.
  3. Przesłanie do WPM wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
   1. zleceniem WPM przez Użytkownika świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, na zasadach określonych w Regulaminie;
   2. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu;
   3. upoważnieniem WPM do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, w szczególności umieszczenia danych osobowych na fakturze wystawionej Użytkownikowi oraz dla celów statystycznych;
   4. upoważnieniem WPM do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i składaniem oświadczeń określonych w Regulaminie oraz na stronach internetowych Portalu Wirtualna Polska i Serwisu;
   5. przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
  4. Użytkownik identyfikowany jednym Loginem i Hasłem może korzystać równocześnie tylko z jednego Pakietu Usług lub tylko z jednego Pakietu Podstawowego (nie jest dopuszczalne korzystanie równocześnie z Pakietu Podstawowego i Pakietu Usług, identyfikowanych tym samym Loginem i Hasłem).
  5. Wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Pakietu Usług, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może zostać poproszony przez WPM o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych lub w innych celach, które nie są niezbędne do świadczenia Pakietów Usług lub Dodatkowych Funkcjonalności lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, WPM informuje odrębnie o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także znanych WPM lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych. W takim przypadku, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych - w drodze odrębnej czynności opisanej poniżej, mając na względzie następujące okoliczności:
   1. zgoda jest dobrowolna i WPM nie uzależnia udostępniania Pakietów Usług ani Dodatkowych Funkcjonalności od jej uzyskania;
   2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
   3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Interfejsie;
   4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w punkcie III.5.b Regulaminu.
  6. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WPM oraz innych osób (reklamodawców współpracujących z WP). WPM nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez uzyskania zgody Użytkownika i spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu może odbywać się:
   1. na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez WPM;
   2. na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił WPM (w tym SMS);
   3. za pośrednictwem komunikatora (messengera) prowadzonego przez WPM.
  7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w zdaniu poprzednim może być w każdej chwili cofnięta.
  8. WPM zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia WPM przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę WPM.
  9. Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych, usunięcie danych lub uniemożliwienie weryfikacji danych uprawnia WPM do odmowy świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na rzecz Użytkownika.
  10. WPM może odmówić świadczenia usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski (udostępnienia Pakietu Usług), jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem WPM, a także w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.
  11. Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest WPM. WPM jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. WPM zapewni Użytkownikowi i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 4. Okres Próbny.
  1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza, zgodnie z żądaniem Użytkownika, WPM niezwłocznie udostępnia Użytkownikowi wybrany przez niego Pakiet Usług (i nieodpłatne Dodatkowe Funkcjonalności dostępne dla tego Pakietu) na Okres Próbny, o ile Użytkownik spełnia warunki określone w punkcie III.1.a Regulaminu.
  2. Przesłanie do WPM wypełnionego Formularza oznacza zawarcie przez Użytkownika z WPM, w języku polskim, umowy o świadczenie usługi komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski na zasadach określonych w Pakiecie Usług, na wybrany przez Użytkownika oznaczony okres określony w wybranym Pakiecie Usług.
  3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi komercyjnej poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez WPM. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez WPM o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji wybranego przez Użytkownika Pakietu Usług i udostępnienia go Użytkownikowi.
  4. W przypadku, gdy Użytkownik, który korzystał z dowolnego Pakietu Usług w Okresie Próbnym, ponownie zamówi jakikolwiek Pakiet Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi wybrany przez niego Pakiet Usług na Okres Próbny nie wcześniej niż po upływie Okresu pozostałego do Kolejnego Okresu Próbnego określonego względem poprzedniego Okresu Próbnego.
  5. Czasy trwania Okresów Próbnych dla Pakietów Usług są określone w punkcie XVI Regulaminu.
  6. Przed upływem Okresu Próbnego Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Pakietu Usług i nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności dostępnych dla tego Pakietu (wypowiedzieć umowę o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski), bez konieczności ponoszenia z tego tytułu opłat na rzecz WP.
  7. W Okresie Próbnym WPM udostępnia Użytkownikowi Pakiet Usług od razu w pełnym zakresie, chyba że z przyczyn technicznych konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Pakietu Usług w pełnym zakresie. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim będą podejmowane niezwłocznie.
  8. Po wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej, WPM - począwszy od zakończenia Okresu Próbnego - udostępnia Użytkownikowi Pakiet Usług (i nieodpłatne Dodatkowe Funkcjonalności dostępne dla tego Pakietu) na Okres Podstawowy. W przypadku, gdy do końca Okresu Próbnego Użytkownik nie wniesie Opłaty Abonamentowej, udostępnianie Pakietu Usług zostaje zablokowane - w Okresie zablokowania Pakietu Usług Użytkownik może korzystać z Pakietu Podstawowego posługując się Loginem, Hasłem i Aliasami Adresów w liczbie dostępnej aktualnie dla Pakietów Podstawowych (dostępne Aliasy Adresów określa WPM). W Okresie zablokowania Pakietu Usług, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może korzystać z Zawartości Skrzynki Pocztowej, z zastrzeżeniem ograniczeń objętości Skrzynki Pocztowej dostępnej dla danego Pakietu Podstawowego.
  9. WPM jest zobowiązana do zakończenia Okresu zablokowania Pakietu Usług i udostępnienia Użytkownikowi Pakietu Usług (i nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności dostępnych dla tego Pakietu) na Okres Podstawowy, niezwłocznie po wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej. W takim przypadku, Użytkownik może korzystać z usług objętych Pakietem Usług z wykorzystaniem dotychczasowego Loginu, Aliasów Adresu i Hasła oraz Zawartości Skrzynki Pocztowej istniejącej w chwili ponownego udostępnienia Pakietu Usług, o ile nie upłynęły terminy, o których mowa w punkcie VII.3 Regulaminu.
  10. Udostępnienie Użytkownikowi Pakietu Usług, o którym mowa w punkcie IV.7 Regulaminu jest możliwe wyłącznie w zakresie, jaki jest dopuszczalny przez postanowienia Regulaminu i Cennika w chwili wniesienia przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej.
 5. Okres Podstawowy.
  1. Okres Podstawowy rozpoczyna się:
   1. z chwilą zakończenia Okresu Próbnego, jeżeli wniesienie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej nastąpiło w trakcie Okresu Próbnego;
   2. niezwłocznie po wniesieniu Opłaty Abonamentowej, jeżeli wniesienie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej nastąpiło poza Okresem Próbnym i poza Okresem Podstawowym.
  2. Czasy trwania Okresów Podstawowych dla Pakietów Usług udostępnionych w zamian za jednorazową płatność są określone w Cenniku.
  3. W trakcie trwania Okresu Podstawowego WPM może zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Pakietów Usług lub płatnych Dodatkowych Funkcjonalności jedynie w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi przyczynami technicznymi, prawnymi lub/i organizacyjnymi, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, chyba że Regulamin uprawnia WPM do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Pakietów Usług lub płatnych Dodatkowych Funkcjonalności z innych przyczyn. W przypadku zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Pakietów Usług lub płatnych Dodatkowych Funkcjonalności z przyczyn leżących po stronie WPM, Użytkownik otrzyma zwrot wniesionej Opłaty Abonamentowej i Opłat Dodatkowych proporcjonalnie do okresu, w którym nie będzie mógł korzystać z Pakietów Usług lub płatnych Dodatkowych Funkcjonalności. Jeżeli Użytkownik korzystał, a nie zapłacił za Pakiet Usług i płatnych Dodatkowych Funkcjonalności w ramach Okresu Podstawowego, nadal jest zobowiązany do wniesienia na rzecz WPM Opłaty Abonamentowej oraz Opłat Dodatkowych.
  4. W trakcie trwania Okresu Podstawowego Użytkownik może zmienić Pakiet Usług i Dodatkowe Funkcjonalności za pośrednictwem Interfejsu Użytkownika. W przypadku zmiany Pakietu Usług, Okres Podstawowy nowego Pakietu Usług rozpoczyna bieg od początku. Nowy Pakiet Usług nie jest udostępniany na Okres Próbny.
  5. WPM zapewnia, że Użytkownik po zmianie Pakietu Usług może nadal korzystać z podstawowego adresu poczty elektronicznej (login@wp.pl) wybranego w ramach poprzedniego Pakietu Usług, a także Aliasów Adresów w liczbie dostępnej aktualnie dla danego Pakietu Usług (dostępne Aliasy Adresów określa WP). Mając to na względzie, zmiana Pakietu Usług nie zwalnia Użytkownika od obowiązku wniesienia Opłaty Abonamentowej i Opłat Dodatkowych w wysokości należnej za Pakiet Usług i płatne Dodatkowe Funkcjonalności, które pierwotnie zostały wybrane, ani nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu od WPM wpłaconej Opłaty Abonamentowej ani Opłat Dodatkowych w jakiejkolwiek części.
  6. WPM jest zobowiązana do udostępnienia Użytkownikowi nowego Pakietu Usług niezwłocznie po wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w wysokości należnej z tytułu nowego Pakietu Usług. W przypadku gdy, Użytkownik dokona zmiany na Pakiet Podstawowy, WPM jest zobowiązana do udostępnienia Użytkownikowi nowego Pakietu Podstawowego niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika prawidłowo wypełnionego Formularza.
  7. Po zmianie Pakietu Usług, Użytkownik może nadal korzystać z dotychczasowego Loginu, Aliasów Adresu (poza Pakietem Podstawowym, w ramach którego Użytkownik może korzystać z Aliasów Adresów w liczbie dostępnej aktualnie dla Pakietów Podstawowych, przy czym dostępne Aliasy Adresów określa WP) i Hasła oraz Zawartości Skrzynki Pocztowej, która istnieje w chwili zmiany Pakietu Usług. Postanowienia punktu XII.3 Regulaminu mają zastosowanie.
 6. Przedłużenie Okresu Podstawowego.
  1. Użytkownik może przedłużyć Okres Podstawowy poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza i wniesienie Opłaty Abonamentowej przed zakończeniem Okresu Podstawowego.
  2. W przypadku, gdy do końca Okresu Podstawowego Użytkownik nie wniesie Opłaty Abonamentowej, udostępnianie Pakietu Usług (i nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności dostępnych dla tego Pakietu) zostaje zablokowane - w Okresie zablokowania Pakietu Usług Użytkownik może korzystać z Pakietu Podstawowego posługując się Loginem, Hasłem i Aliasami Adresów w liczbie dostępnej aktualnie dla Pakietów Podstawowych (dostępne Aliasy Adresów określa WP). W Okresie zablokowania Pakietu Usług, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może korzystać z Zawartości Skrzynki Pocztowej, z zastrzeżeniem ograniczeń objętości Skrzynki Pocztowej dostępnej dla danego Pakietu Podstawowego.
  3. WPM jest zobowiązana do zakończenia Okresu zablokowania Pakietu Usług i udostępnienia Użytkownikowi Pakietu Usług na kolejny Okres Podstawowy, niezwłocznie po wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej. W takim przypadku, Użytkownik może korzystać z usług objętych Pakietem Usług z wykorzystaniem dotychczasowego Loginu, Aliasów Adresu i Hasła oraz Zawartości Skrzynki Pocztowej, która istnieje w chwili ponownego udostępnienia Pakietu Usług, o ile nie upłynęły terminy, o których mowa w punkcie VII.3 Regulaminu.
  4. W przypadku przedłużenia Okresu Podstawowego przez Użytkownika, data zakończenia Okresu Podstawowego nie może upływać później niż dwa lata od chwili przedłużenia przez Użytkownika Okresu Podstawowego.
  5. Przedłużenie Okresu Podstawowego jest możliwe wyłącznie w zakresie, jaki jest dopuszczalny przez postanowienia Regulaminu i Cennika w chwili wniesienia przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w celu przedłużenia Okresu Podstawowego.
 7. Okres zablokowania Pakietu Usług.
  1. WPM jest uprawniona do zablokowania Pakietu Usług udostępnianego na rzecz Użytkownika w przypadkach określonych w Regulaminie.
  2. W Okresie zablokowania Pakietu Usług, Użytkownik może korzystać z usług objętych zakresem Pakietu Podstawowego zgodnie z Regulaminem bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski. Użytkownik może korzystać z usług objętych Pakietem Podstawowym z wykorzystaniem dotychczasowego Loginu i Hasła oraz Zawartości Skrzynki Pocztowej, która istnieje w chwili udostępnienia Pakietu Podstawowego, chyba że postanowienia Regulaminu określają inny zakres zablokowania Pakietu Usług. Postanowienia punktu XII.3 Regulaminu mają zastosowanie.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik w ciągu 183 dni od chwili zablokowania Pakietu Usług nie dokona logowania w ramach Pakietu Usług, WPM przysługuje prawo do niezwłocznego usunięcia zawartości Skrzynki Pocztowej Użytkownika oraz do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik w ciągu 30 dni od chwili zablokowania Pakietu Usług nie dokona logowania w ramach Pakietu Usług, WPM przysługuje prawo do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Aliasów Adresu. WPM poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu o zamiarze podjęcia działań, o których mowa w zdaniu poprzednim, z wyprzedzeniem 5 dni, z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w punkcie XII.5.a Regulaminu.
  4. W przypadku gdy, Użytkownik w Okresie zablokowania Pakietów Usług dokona logowania w ramach Pakietu Podstawowego, WPM może wykonać uprawnienia określone w punkcie 3 powyżej, nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie IV.4 Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
  5. Zablokowanie Pakietu Usług jest równoznaczne z zablokowaniem Dodatkowych Funkcjonalności.
 8. Zaprzestanie udostępniania Pakietu Usług.
  1. WPM jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na rzecz Użytkownika w przypadkach określonych w Regulaminie.
  2. W przypadku zaprzestania udostępniania Pakietu Usług, WPM jest uprawniona do niezwłocznego usunięcia zawartości Skrzynki Pocztowej Użytkownika oraz do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Aliasów Adresu należącego do dotychczasowego Użytkownika.
  3. Zaprzestanie udostępniania Pakietu Usług jest równoznaczne z zaprzestaniem udostępniania Dodatkowych Funkcjonalności.
  4. Dane Użytkownika i zawartość Skrzynki Pocztowej są usuwane w ciągu 90 dni od zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Pakietu Podstawowego. Po tym okresie, WPM może przetwarzać dane w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Dodatkowe Funkcjonalności.
  1. Poszczególne Dodatkowe Funkcjonalności mogą być udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie lub odpłatnie. WPM informuje Użytkowników, które z Dodatkowych Funkcjonalności są płatne na stronach internetowych przeznaczonych dla udostępniania informacji o Dodatkowych Funkcjonalnościach.
  2. Nieodpłatne Dodatkowe Funkcjonalności udostępniane są w okresie korzystania przez Użytkownika z Pakietu Usług, dla którego zostały udostępnione.
  3. Płatne Dodatkowe Funkcjonalności są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie przez czas trwania Okresu Podstawowego Pakietu Usług, w ramach którego Użytkownik zamówił Dodatkowe Funkcjonalności.
  4. WPM może udostępnić Użytkownikowi nieodpłatne Dodatkowe Funkcjonalności w chwili zamówienia Pakietu Usługi lub w późniejszym terminie.
  5. Użytkownik może zamówić płatne Dodatkowe Funkcjonalności dostępne w wybranym przez niego Pakiecie Usług w chwili zamówienia Pakietu Usług lub w późniejszym terminie.
  6. WPM udostępnia Użytkownikowi płatne Dodatkowe Funkcjonalności niezwłocznie po spełnieniu przez Użytkownika łącznie następujących warunków:
   1. otrzymaniu przez WPM Formularza, który został prawidłowo wypełniony w zakresie dotyczącym płatnych Dodatkowych Funkcjonalności wybranych przez Użytkownika;
   2. wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Dodatkowej należnej za każdą płatną Dodatkową Funkcjonalność wybraną przez Użytkownika.
  7. Zapisy punktu VI Regulaminu stosuje się odpowiednio dla płatnych Dodatkowych Funkcjonalności, przy czym zapisy dotyczące wniesienia Opłaty Abonamentowej odnoszą się do Opłaty Dodatkowej.
  8. Zamówienie płatnej Dodatkowej Funkcjonalności w czasie trwania Okresu Podstawowego nie ma wpływu na wysokość Opłaty Dodatkowej, o ile inaczej nie wynika z Cennika.
  9. WPM zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
  10. WPM ma prawo w każdym czasie do tworzenia i udostępniania Użytkownikom nowych Dodatkowych Funkcjonalności, poza Dodatkowymi Funkcjonalnościami wymienionymi w punkcie VII.12 - VII.16 Regulaminu, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Do nowych Dodatkowych Funkcjonalności określonych w zdaniu poprzednim zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostaną wprowadzone odrębne regulaminy. Wprowadzenie nowych nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności nie wymaga dokonania zmiany Regulaminu, a jedynie udostępnienia Użytkownikom danych i informacji odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów nowej Dodatkowej Funkcjonalności, pod warunkiem, że wprowadzenie nowej nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie wymagało zmiany postanowień Regulaminu.
  11. WPM ma prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) wszystkich lub poszczególnych nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub/i technicznych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom. WPM poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności na siedem dni przed zamknięciem nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WPM na stronie internetowej przeznaczonej dla udostępniania informacji o nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności. Oznacza to w szczególności, że Użytkownik korzystający z nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie informowany o zamknięciu nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności odrębnym zawiadomieniem, a wyłącznie w sposób określony w zdaniu poprzednim. Z chwilą zamknięcia nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności wszelkie treści (w tym dane) zapisane przez Użytkownika w ramach nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności są usuwane w terminie do 90 dni od dnia zamknięcia nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności.
  12. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową nieodpłatną usługę polegającą na wyświetleniu Użytkownikowi linku (odwołania do danej strony internetowej) zamieszczonego w otrzymanym przez niego w Skrzynce Pocztowej liście elektronicznym (w szczególności będącym newsletterem) i służącego do rezygnacji z usługi świadczonej dla Użytkownika przez inne osoby, w oparciu o poniższe zasady:
   1. WPM może uruchomić usługę opisaną w niniejszym punkcie Regulaminu w odniesieniu do wszystkich listów elektronicznych otrzymywanych przez Użytkownika lub tylko w odniesieniu do listów elektronicznych otrzymywanych od niektórych nadawców;
   2. Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć usługę opisaną w niniejszym punkcie Regulaminu (zrezygnować z usługi) przy użyciu Interfejsu;
   3. usługa określona w niniejszym punkcie Regulaminu realizowana jest przez automatyczne oprogramowanie i nie prowadzi do zapoznania się przez WPM z treścią korespondencji otrzymanej przez Użytkownika w liście elektronicznym, za wyjątkiem zapoznania się z samym linkiem;
   4. wyświetlony link będzie miał postać linku słownego lub przycisku zawierającego odpowiedni komunikat (np. "wypisz się");
   5. korzystanie przez Użytkownika z Pakietu Usług jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na dokonywanie przez WPM, w ramach udostępnionej usługi, działań opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu oraz z rezygnacją przez Użytkownika z przysługującego mu prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu.
  13. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową nieodpłatną usługę pod nazwą Kontakty, w oparciu o poniższe zasady:
   1. usługa Kontakty umożliwia zapisanie, przechowywanie i grupowanie przez Użytkownika Danych teleadresowych na udostępnionej w tym celu Użytkownikowi powierzchni stron internetowych zamieszczonych pod adresem internetowym kontakty.wp.pl;
   2. usługa Kontakty umożliwia zapisanie, przechowywanie i grupowanie przez Użytkownika Danych teleadresowych na udostępnionej w tym celu Użytkownikowi powierzchni stron internetowych zamieszczonych pod adresem internetowym kontakty.wp.pl;
   3. usługa Kontakty umożliwia ponadto zapisanie przechowywanych Danych teleadresowych w postaci pliku elektronicznego wskazanego na stronie internetowej przeznaczonej dla udostępniania usługi Kontakty w celu umożliwienia Użytkownikowi skopiowania tych danych dla potrzeb Użytkownika;
   4. przez Dane teleadresowe rozumie się dane dotyczące innych osób, w szczególności ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej;
   5. Dane teleadresowe mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w elektronicznym formularzu umożliwiającym zapisanie Danych teleadresowych;
   6. wszelkie Dane teleadresowe zapisywane, przechowywane i grupowane są przez Użytkownika, w jego imieniu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność; WPM nie jest administratorem danych osobowych osób, których Dane teleadresowe Użytkownik zapisuje i przechowuje w ramach usługi Kontakty; WPM informuje ponadto, że Dane teleadresowe przechowywane są dla Użytkownika przez odpowiednie oprogramowanie działające w sposób automatyczny, a udostępnienie przez WPM tego oprogramowania ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych;
   7. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treść Danych teleadresowych zapisanych, przechowywanych i grupowanych przez Użytkowników w ramach usługi Kontakty oraz za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek korzystania przez Użytkownika z tych Danych;
   8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że usługa Kontakty zapewnia możliwość przetwarzania przez innych Użytkowników również jego Danych teleadresowych;
   9. Użytkownik zobowiązany jest do przetwarzania Danych teleadresowych zgodnie z przeznaczeniem usługi Kontakty oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; WPM nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowieniami Regulaminu przetwarzanie przez Użytkownika Danych teleadresowych.
  14. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową nieodpłatną usługę pod nazwą Kalendarz, w oparciu o poniższe zasady:
   1. usługa Kalendarz umożliwia zapisanie i przechowywanie Wydarzeń przez Użytkownika na udostępnionej w tym celu Użytkownikowi powierzchni stron internetowych zamieszczonych pod adresem internetowym kalendarz.wp.pl (zwanej dalej Kalendarzem);
   2. Użytkownik może założyć więcej niż jeden Kalendarz oraz dokonywać wpisów Wydarzeń w Kalendarzu wspólnie z innymi Użytkownikami po spełnieniu warunków określonych na stronach internetowych przeznaczonych dla korzystania z usługi Kalendarz;
   3. przez Wydarzenia rozumie się wydarzenia lub/i zadania do wykonania lub/i istotne dla Użytkownika daty lub/i inne informacje zapisane przez Użytkownika w Kalendarzu;
   4. opis Wydarzenia może zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w elektronicznym formularzu umożliwiającym zapisanie Wydarzenia w Kalendarzu;
   5. wszelkie Wydarzenia zapisywane i przechowywane są przez Użytkownika, w jego imieniu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność; WPM informuje, że Wydarzenia przechowywane są dla Użytkownika przez odpowiednie oprogramowanie działające w sposób automatyczny, a udostępnienie przez WPM tego oprogramowania ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych; WPM informuje ponadto, że nie jest administratorem danych osobowych osób, których dane zapisane zostały przez Użytkowników w Wydarzeniach, a dane te zapisywane i przechowywane są przez Użytkownika, w jego imieniu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność;
   6. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treść danych i informacji zawartych w opisach Wydarzeń zapisanych i przechowywanych przez Użytkowników w ramach usługi Kalendarz oraz za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek korzystania przez Użytkownika z tych danych i informacji.
  15. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową nieodpłatną usługę pod nazwą Synchronizacja, w oparciu o poniższe zasady:
   1. usługa Synchronizacji umożliwia Użytkownikowi przeniesienie (i zapisanie) Danych teleadresowych zapisanych i przechowywanych przez Użytkownika w ramach usługi Kontakty do pamięci telefonu komórkowego lub/i innego urządzenia Użytkownika, które może się połączyć z serwerem sync.wp.pl za pomocą protokołu wskazanego Użytkownikowi na stronie internetowej przeznaczonej dla informacji o usłudze Synchronizacji oraz z pamięci tego telefonu komórkowego lub/i urządzenia Użytkownika do usługi Kontakty;
   2. WPM informuje, że telefon komórkowy lub inne urządzenie Użytkownika określone w podpunkcie poprzednim mogą wymagać odpowiedniego przystosowania technicznego (dokonania określonych konfiguracji) dla potrzeb korzystania z usługi Synchronizacji, o czym Użytkownik poinformowany zostanie przy korzystaniu z usługi Synchronizacji;
   3. w wyniku Synchronizacji Dane teleadresowe dotyczące tej samej osoby będą zapisane w pamięci telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej lub usłudze Kontakty tyle razy, ile razy Użytkownik wybierze polecenie "synchronizuj";
   4. Dane teleadresowe będą przenoszone w ramach usługi Synchronizacji po każdym wybraniu przez Użytkownika polecenia .synchronizuj., co oznacza w szczególności, że w wyniku dokonanej Synchronizacji: Dane teleadresowe usunięte przez Użytkownika z telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej zostaną również automatycznie usunięte z usługi Kontakty, Dane teleadresowe usunięte przez Użytkownika z usługi Kontakty zostaną również automatycznie usunięte z telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej; Dane teleadresowe zapisane przez Użytkownika w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika określonym w podpunkcie a. powyżej zostaną również automatycznie zapisane w usłudze Kontakty, a Dane teleadresowe zapisane przez Użytkownika w usłudze Kontakty zostaną również automatycznie zapisane w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika określonym w podpunkcie a. powyżej;
   5. zakres Danych teleadresowych, które Użytkownik może przenieść do swojego telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej zależy od rodzaju tego telefonu lub urządzenia oraz jego funkcjonalności udostępnionych przez producenta telefonu lub urządzenia lub właściwego dla Użytkownika przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;
   6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Synchronizacji przy użyciu własnego (do którego posiada tytuł prawny) telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej oraz w celach zgodnych z przeznaczeniem usługi Synchronizacji;
   7. wszelkie Dane teleadresowe przenoszone i zapisywane są przez Użytkownika, w jego imieniu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność; WPM nie jest administratorem danych osobowych osób, których Dane teleadresowe Użytkownik przenosi i zapisuje w ramach usługi Synchronizacji; WPM informuje ponadto, że Dane teleadresowe przenoszone są dla Użytkownika przez odpowiednie oprogramowanie działające w sposób automatyczny, a udostępnienie przez WPM usługi Synchronizacji ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych;
   8. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treść Danych teleadresowych przenoszonych i zapisywanych przez Użytkowników w ramach usługi Synchronizacji oraz za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek korzystania przez Użytkownika z tych Danych.
  16. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową usługę pod nazwą Mini Czat, w oparciu o poniższe zasady:
   1. zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu usługi Mini Czat na warunkach określonych w Regulaminie; Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi Mini Czat i wyłączyć usługę Mini Czat z użyciem Interfejsu;
   2. świadczenie usługi Mini Czat odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także zgodnie z instrukcjami i komunikatami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu oraz wyświetlanymi w czasie korzystania z usługi Mini Czat;
   3. usługa Mini Czat umożliwia Użytkownikowi szybkie przesyłanie i odbieranie komunikatów (wiadomości tekstowych) poprzez sieć Internet i za pomocą systemów teleinformatycznych przeznaczonych dla świadczenia usługi Mini Czat oraz powiadamianie o obecności; powiadomienie o obecności następuje automatycznie, w wyniku zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska, przy czym Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć funkcjonalność powiadamiania o obecności (i otrzymać status "niewidoczny");
   4. usługa Mini Czat świadczona jest wyłącznie Użytkownikom Pakietu Podstawowego i Pakietu Usług (użytkownikom usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski), co oznacza w szczególności, że umożliwia ona wysyłanie komunikatów oraz powiadamianie o obecności wyłącznie pomiędzy Użytkownikami Pakietu Podstawowego lub/i Pakietu Usług (użytkownikami usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski);
   5. w celu korzystania z usługi Mini Czat, Użytkownikowi przydzielane jest indywidulane oznaczenie Użytkownika w usłudze Mini Czat będące jego Loginem; indywidualne oznaczenie Użytkownika umożliwia Użytkownikowi w szczególności wysyłanie i odbieranie komunikatów za pośrednictwem usługi Mini Czat oraz powiadamianie o obecności;
   6. wszelkie prawa do oprogramowania przeznaczonego dla usługi Mini Czat w zakresie, w jakim nie stanowi ono oprogramowania WPM, przysługują GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie lub/i innym osobom, których oprogramowanie zostało zaimplementowane do oprogramowania i podlegają ochronie prawnej;
   7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa Mini Czat świadczona jest przez WPM we współpracy z GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie; Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w celu świadczenia Usługi Mini Czat oraz umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usługi Mini Czat, WPM nadaje Użytkownikowi specjalny znacznik będący ciągiem cyfr, niezawierający jego danych osobowych udostępnianiach WPM przez Użytkownika w Formularzu, a następnie przekazuje ten znacznik GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie w sposób automatyczny w przypadkach, w których korzystanie przez Użytkownika z usługi Mini Czat wymaga przekazania tego znacznika do GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie; poza znacznikiem określonym w niniejszym punkcie Regulaminu, WPM nie udostępnia GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie innych danych dotyczących Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień podpunktu k. poniżej;
   8. usługa Mini Czat zapewnia możliwość przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych innych osób korzystających z usługi Mini Czat lub/i usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski dla celów korzystania z usługi Mini Czat, w szczególności przesyłania i odbierania komunikatów oraz powiadamiania o obecności; Użytkownik zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w niniejszym podpunkcie Regulaminu zgodnie z przeznaczeniem usługi Mini Czat oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; WPM nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowieniami Regulaminu przetwarzanie przez Użytkownika danych osobowych osób wskazanych w niniejszym podpunkcie Regulaminu;
   9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że jego Login lub/i adres poczty elektronicznej jest widoczny dla innych Użytkowników na liście kontaktów w usłudze Mini Czat (wraz ze statusem "dostępny" lub "niedostępny") w czasie świadczenia Użytkownikowi usługi Mini Czat;
   10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że jego Login lub/i adres poczty elektronicznej jest widoczny dla innych Użytkowników w ramach Danych teleadresowych zapisywanych i przechowywanych przez nich w usłudze Kontakty, począwszy od przesłania do Użytkownika lub odebrania od Użytkownika komunikatu przez tych Użytkowników oraz niezależnie od innych Danych teleadresowych gromadzonych przez tych Użytkowników w ramach usługi Kontakty; Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Użytkownik, który zapisał i przechowuje jego Dane teleadresowe w swojej usłudze Kontakty korzysta z możliwości ich zapisania w platformie GG na zasadach oraz w zakresie określonym w podpunkcie k4) poniżej;
   11. Użytkownik korzystający z usługi Mini Czat może powiązać usługę Mini Czat z usługą platformy GG świadczoną przez GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie w celu jednoczesnego korzystania (w tym samym czasie) przez Użytkownika z usługi Mini Czat oraz usług platformy GG; powiązanie usługi Mini Czat z usługą platformy GG następuje wyłącznie na skutek czynności dokonanych przez Użytkownika za pomocą udostępnionego Użytkownikowi Interfejsu; w przypadku powiązania usługi Mini Czat z usługą platformy GG zastosowanie mają następujące zasady:
    1. usługa platformy GG świadczona jest przez GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie na zasadach określonych we właściwym dla tej usługi regulaminie udostępnianym przez GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie, a jej świadczenie dla Użytkownika wymaga zawarcia umowy o korzystanie z platformy GG pomiędzy Użytkownikiem a GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie;
    2. WPM nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie i świadczenie usługi platformy GG oraz za działania lub zaniechania GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie w zakresie świadczenia tej usługi, a także za szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania przez niego z usług platformy GG;
    3. świadczenie usługi platformy GG wymaga udostępnienia GG przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie wymaganym przez GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie; Użytkownik udostępnia GG swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, miejscowości i województwa zamieszkania, daty urodzenia, wykształcenia, zawodu i płci (w zależności od zakresu danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika) za pomocą narzędzi udostępnionych w Interfejsie; administratorem danych osobowych Użytkownika korzystającego z usługi platformy GG, udostępnionych GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie przez Użytkownika dla celów korzystania z usługi platformy GG oraz dla innych celów (jeśli Użytkownik udostępnił swoje dane osobowe GG Network Spółka Akcyjna również dla innych celów), jest GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie;
    4. w celu jednoczesnego przesyłania komunikatów w ramach usługi Mini Czat i usługi platformy GG oraz jednoczesnego korzystania z listy kontaktów posiadanej przez Użytkownika w usłudze Mini Czat i w usłudze platformy GG, Użytkownik w chwili udostępnienia GG Network Spółka Akcyjna swoich danych osobowych w sposób określony w podpunkcie k3) powyżej oraz pod warunkiem uprzedniego zalogowania się do Konta Portalu Wirtualna Polska, zapisuje (w sposób automatyczny) w usłudze platformy GG Loginy lub/i adresy poczty elektronicznej Użytkowników zapisane i przechowywane przez niego w usłudze Kontakty dla celów korzystania z usługi Mini Czat (Loginy i adresy poczty elektronicznej Użytkowników określonych w punkcie VII.16.j. Regulaminu);
    5. zalogowanie się przez Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska, umożliwia jednoczesne zalogowanie się Użytkownika do usługi platformy GG; w celu dokonania przez Użytkownika jednoczesnego zalogowania się do usługi Mini Czat oraz do usługi platformy GG poprzez zalogowanie się do Konta Portalu Wirtualna Polska, GG nadaje Użytkownikowi specjalny znacznik będący ciągiem cyfr, a następnie przekazuje ten znacznik do WPM w celach związanych z dokonaniem przez Użytkownika jednoczesnego zalogowania się do usługi Mini Czat oraz do usługi platformy GG; w celu dokonania przez Użytkownika jednoczesnego zalogowania się do usługi Mini Czat oraz do usługi platformy GG poprzez zalogowanie się do Konta Portalu Wirtualna Polska, z chwilą zalogowania się przez Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska, WPM przekazuje GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie, w sposób automatyczny, informację o zalogowaniu się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska;
    6. GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia Użytkownikowi możliwość otrzymywania od WPM powiadomień o nowych listach elektronicznych otrzymanych przez Użytkownika na jego Skrzynkę pocztową, zawierających informację o nadawcy listu elektronicznego lub/i temat listu elektronicznego; korzystanie przez Użytkownika z możliwości powiązana usługi Mini Czat z usługą platformy GG jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie powiadomień określonych w niniejszym podpunkcie Regulaminu oraz rezygnacją przez Użytkownika z przysługującego mu prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym dla przesyłania mu powiadomień określonych w niniejszym podpunkcie Regulaminu;
    7. powiązanie usługi Mini Czat z usługą platformy GG umożliwia Użytkownikowi archiwizowanie w usłudze platformy GG przesyłanych i otrzymywanych przez Użytkownika komunikatów w ramach usługi Mini Czat, pod warunkiem uprzedniego zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska;
    8. powiązanie usługi Mini Czat z usługą platformy GG umożliwia Użytkownikowi jednoczesne przesyłanie i odbieranie komunikatów (wiadomości tekstowych) od Użytkowników usługi Mini Czat oraz od użytkowników usługi platformy GG, pod warunkiem uprzedniego zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska;
    9. jednoczesne korzystanie przez Użytkownika z usługi Mini Czat i usługi platformy GG wymaga uprzedniego zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska, co w szczególności oznacza, że jednoczesne korzystanie (w tym samym czasie) z usługi Mini Czat w czasie korzystania z usług platformy GG nie będzie możliwe bez uprzedniego zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska.
 10. Zasady płatności.
  1. Użytkownik może dokonywać płatności za Pakiety Usług i płatne Dodatkowe Funkcjonalności przelewem na Rachunek WPM wskazany w Formularzu, za pomocą Kodu SMS lub w inny sposób wskazany przez WPM w Formularzu.
  2. W przypadku niektórych opłat określonych w Cenniku dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie za pomocą wskazanych sposobów płatności.
  3. Szczegółowe zasady płatności za pomocą Kodu SMS są określone w Regulaminie dokonywania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS za Płatne Usługi Wirtualnej Polski.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Opłaty Abonamentowej i Opłat Dodatkowych w wysokości obowiązującej w Cenniku w chwili wniesienia danej opłaty.
  5. Wpłata w wysokości niższej niż wynika to z Cennika nie pociąga za sobą zobowiązania WPM do świadczenia Pakietów Usług ani płatnych Dodatkowych Funkcjonalności, których dotyczy wpłata.
  6. W przypadku, gdy Użytkownik dokona wpłaty w wysokości wyższej niż wynika to z Cennika, WPM dokonuje zwrotu nadpłaty lub zalicza nadpłatę na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec WPM, jeżeli Użytkownik wskaże te zobowiązania w sposób umożliwiający dokonanie zaliczenia nadpłaty.
  7. W przypadku, gdy Użytkownik dokona wpłaty w wysokości wyższej niż wynika to z Cennika oraz w przypadku zmiany abonamentu w czasie obowiązywania umowy, WPM dokonuje zwrotu nadpłaty. Zwrot następuje na koszt WP.
  8. Na żądanie Użytkownika, WPM wystawi Użytkownikowi fakturę VAT, chyba że Użytkownik dokonał wpłaty za pomocą Kodu SMS. Użytkownik upoważnia WPM do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 11. Zakres odpowiedzialności WPM.
  1. WPM jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Pakietów Usług lub Dodatkowych Funkcjonalności, jeżeli jest to spowodowane:
   1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania przy czym WPM dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
   2. przyczynami niezależnymi od WPM (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
  2. WPM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WPM jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. WPM ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WPM określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
  3. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkownika w jego Skrzynce Pocztowej, w tym za podane w nich dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych treści przez Użytkownika i inne osoby.
  4. WPM nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła, Loginu lub Aliasów Adresu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła, Loginu lub Aliasów Adresu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WPM lub przyczyn, za które WPM ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. WPM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, korzystanie przez niego z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  6. WPM zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oraz treści korespondencji Użytkownika uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. WPM zastrzega sobie prawo niedostarczenia listu elektronicznego kierowanego do Skrzynki Pocztowej Użytkownika w ramach akcji polegającej na masowym wysyłaniu listów elektronicznych, jeżeli akcja ta grozi zablokowaniem bądź uszkodzeniem Skrzynek Pocztowych lub może spowodować ich nadzwyczajne obciążenie. Ocena zagrożeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy do WPM.
  8. WPM ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez WPM, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń WPM i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez WP. Korzystanie z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WPM czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
  9. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WPM, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców WPM, które przysługują reklamodawcom WPM. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do WPM.
 12. Prawa i obowiązki Użytkownika.
  1. WPM dołoży starań, aby korzystanie z Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WPM nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności. Ponadto Pakiety Usług i Dodatkowe Funkcjonalności mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to:
   1. posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa lub program pocztowy wskazane Użytkownikowi przez WPM pocztą elektroniczną z chwilą założenia Skrzynki Pocztowej oraz po zalogowaniu na stronach sieci Internet pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/opcje-parametry.html, a także bez zalogowania na stronach w sieci Internet dostępnych pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/info-pomoc-konfig.html;
   2. konfiguracja systemu (nazwy i porty serwerów) zgodna z zaleceniami WPM, o których Użytkownik jest informowany pocztą elektroniczną z chwilą założenia Skrzynki Pocztowej oraz po zalogowaniu na stronach w sieci Internet pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/opcje-parametry.html , a także bez zalogowania na stronach w sieci Internet dostępnych pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/info-pomoc-konfig.html.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu. Oznacza to w szczególności:
   1. przesyłanie za pośrednictwem Skrzynki Pocztowej jedynie treści zgodnych z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. wykorzystywanie Skrzynki Pocztowej jedynie zgodnie z parametrami określonymi w Cenniku dla danego Pakietu Usług i Dodatkowej Funkcjonalności (w szczególności w zakresie pojemności Skrzynki Pocztowej);
   3. powstrzymanie się od przesyłania listów elektronicznych, które zawierają wirusy, lub inne programy komputerowe, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych;
   4. dokonywanie opłat z tytułu korzystania z Pakietów Usług i płatnych Dodatkowych Funkcjonalności w wysokości i w terminach określonych w Regulaminie i Cenniku;
   5. powstrzymanie się od przeprowadzania akcji polegających na masowym wysyłaniu listów elektronicznych, w szczególności grożących zablokowaniem bądź uszkodzeniem Skrzynek Pocztowych lub mogących spowodować ich nadzwyczajne obciążenie;
   6. nie działanie na szkodę innych Użytkowników lub/i innych osób.
  3. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika pojemności Skrzynki Pocztowej, WPM jest uprawniona do zablokowania Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności poza możliwością przeglądania i usuwania korespondencji. Zablokowanie zostaje zniesione w przypadku, gdy Użytkownik opróżni zawartość Skrzynki Pocztowej do dozwolonej pojemności lub wykupi Pakiet Usług lub Dodatkową Funkcjonalność pozwalające mu na dysponowanie Skrzynką Pocztową o odpowiedniej pojemności. Zniesienie zablokowania nastąpi niezwłocznie po opróżnieniu zawartości Skrzynki Pocztowej do dozwolonej pojemności lub wniesieniu Opłaty Abonamentowej z tytułu Pakietu Usług lub wniesieniu Opłaty Dodatkowej z tytułu Dodatkowej Funkcjonalności umożliwiającej zwiększenie pojemności Skrzynki Pocztowej.
  4. Jeżeli określone w Cenniku parametry Pakietu Usług wybranego przez Użytkownika, zawierają ograniczenia co do możliwości generowania ruchu z użyciem Skrzynki Pocztowej należącej do Użytkownika (częstotliwości i/lub wielkości wysyłania listów elektronicznych), WPM może ograniczyć liczbę listów elektronicznych przychodzących do Skrzynki Pocztowej Użytkownika zgodnie z tymi parametrami.
  5. W przypadku naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, WPM jest uprawniona kolejno do:
   1. niezwłocznego zablokowania Pakietu Usług;
   2. zaprzestania świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  6. O ile nie naruszy to przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, WPM zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze zablokowania świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności oraz wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zaprzestania naruszeń, WPM może zaprzestać świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  7. Bez uprzedniej zgody WPM, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Pakietu Usług ani Dodatkowych Funkcjonalności. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu, Aliasu Adresu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login lub Alias Adresu.
  8. WPM jest uprawniona do podejmowania działań mających na celu uniemożliwienie dostarczania do Skrzynki Pocztowej Użytkownika listów elektronicznych przesyłanych przez nadawców masowo do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności zawierających treści reklamowe (tzw. spamu). Każdy Użytkownik może zawiadomić WPM o otrzymaniu listu elektronicznego o charakterze spamu oraz przekazać taki list elektroniczny do WPM w celu weryfikacji, ze wskazaniem, że jest to spam. Użytkownik może zawiadomić WPM o otrzymaniu listu elektronicznego błędnie zakwalifikowanego przez WPM jako spam oraz przekazać taki list elektroniczny do WPM w celu weryfikacji, ze wskazaniem, że nie jest to spam. Przekazanie WPM listu elektronicznego do weryfikacji oznaczonego przez Użytkownika jako "spam" lub jako "nie spam" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapoznanie się z jego treścią, jeżeli według oceny WPM będzie to konieczne dla prawidłowego działania systemu antyspamowego antyspamowego i rezygnacją przez Użytkownika z przysługującego mu prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym dla podjęcia działań określonych w niniejszym punkcie Regulaminu. WPM informuje, że system antyspamowy mimo wysokiej skuteczności nie daje gwarancji pełnej poprawności klasyfikacji wiadomości jako "spam" i "nie spam".
  9. WPM jest upoważniona do kasowania listów elektronicznych znajdujących się w folderze SPAM, jeżeli są one starsze niż 30 dni oraz w folderze Kosz, jeżeli są one starsze niż 1 dzień.
  10. WPM jest uprawniona do kasowania listów elektronicznych znajdujących się w folderze przeznaczonym do odbioru listów elektronicznych, zawierających treści reklamowe przesyłane przez WPM (w tym na zlecenie innych osób), jeżeli są one starsze niż 14 dni i nie zostały przeczytane przez Użytkownika.
  11. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
  12. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), do korzystania z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę WPM, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem tych usług.
 13. Dodatkowe zastrzeżenia.
  1. WPM zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do udostępniania i świadczenia Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  2. WPM zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej i układu stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania i świadczenia Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  3. WPM zastrzega sobie prawo do rozbudowy Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, przy czym Użytkownik nie będzie zobowiązany do zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia na rzecz WPM do końca okresu, za który wniósł Opłatę Abonamentową i Opłaty Dodatkowe.
  4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WPM i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski jest miejsce, w którym WPM ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie oraz usługi komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WPM ma siedzibę.
  5. Na stronach internetowych "Polityka prywatności" dostępnych z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska, Użytkownik może zapoznać się z kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych na podstawie Regulaminu, wprowadzanych przez WPM do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  6. W związku z tym, że pojemność Skrzynki Pocztowej nie jest ograniczona, w przypadku, gdy wielkość transferu danych ze Skrzynki Pocztowej do oprogramowania używanego przez Użytkownika (np. do programu pocztowego lub przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik) odbiegać będzie od przeciętnych wartości, transfer danych może odbywać się wolniej lub zostać ograniczony do wartości zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych WPM i Skrzynek Pocztowych Użytkowników.
  7. Użytkownik może wpisać do Formularzy przeznaczonych do korzystania z usług określonych w Regulaminie taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w Formularzu.
 14. Korespondencja.
  1. WPM kieruje korespondencję do Użytkownika związaną ze świadczeniem Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu.
  2. WPM kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności związaną ze świadczeniem Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej udostępniony przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w Formularzu Konta Portalu Wirtualna Polska.
  3. Przesyłanie treści informacyjnych i reklamowych następuje pod warunkiem, że Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych Użytkownika dla celów marketingowych.
  4. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować korespondencję w sprawach związanych ze świadczeniem Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej poczta_komercyjna@wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  5. WPM nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WPM nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WPM uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.
 15. Reklamacje.
  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na adres WPM wskazany w punkcie XIV.4 Regulaminu lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  2. WPM rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WPM poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużenie rozpatrywania reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WPM o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Odpowiedź na reklamacje WPM kieruje na adres Użytkownika, wskazany w punkcie XIV.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, wskazany w punkcie XIV.2 Regulaminu.
 16. Cennik.
  1. Obowiązuje następujący Cennik (w PLN z VAT):

   Pakiet UsługPocztaPRO - Opłata Abonamentowa
   Pojemność Skrzynki Pocztowejbez limitu
   Cena brutto za Okres Podstawowy 31 dni11,07zł
   Cena brutto za Okres Podstawowy 183 dni17,99zł
   Cena brutto za Okres Podstawowy 366 dni33zł
  2. WPM może w każdej chwili dokonać zmian w Cenniku. Zmiany nie są wiążące w odniesieniu do Pakietów Usług i płatnych Dodatkowych Funkcjonalności, które zostały zamówione przez Użytkownika przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Cennika wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronach internetowych Serwisu zawierających Regulamin.
  3. Gwarancja adresu login@wp.pl oznacza, że WPM zobowiązuje się w trakcie Okresu Podstawowego i przez pierwsze 183 dni Okresu zablokowania Pakietu Usług do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z wybranego przez niego Loginu i domeny @wp.pl, niezależnie od przyszłych zmian w Regulaminie.
  4. Korespondencja nie jest usuwana, także w przypadku braku logowania przez Użytkownika, w trakcie całego Okresu Podstawowego i przez pierwsze 183 dni Okresu zablokowania Pakietu Usług, niezależnie od zapisów Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, z zastrzeżeniem punktu XII.8 i XII.9 Regulaminu.
  5. Okres Próbny wynosi: 14 dni.
  6. Okres pozostały do Kolejnego Okresu Próbnego wynosi: 366 dni.
 17. Zmiany Regulaminu.
  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
  2. WPM zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. WPM zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez WPM czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. WPM może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
  3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
  5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

Regulamin komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski do dnia 25 grudnia 2014 r.

 1. Postanowienia wstępne.
  1. Usługi komercyjnej poczty elektronicznej są świadczone przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.
  2. Świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
   1. prawa i obowiązki Użytkowników usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski;
   2. prawa i obowiązki Wirtualnej Polski S.A. w zakresie świadczenia usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
 2. Słownik nazw. Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Aliasy Adresu - oznaczają dodatkowe, indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik może się posługiwać korzystając z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności; Alias Adresu składa się z podanego przez Użytkownika dodatkowego loginu i domeny wybranej przez Użytkownika spośród domen udostępnionych przez WPM dla danego Pakietu Usług.
  2. Cennik - oznacza zestawienie aktualnych Opłat Abonamentowych i Opłat Dodatkowych, za jakie WPM świadczy Pakiety Usług i płatne Dodatkowe Funkcjonalności na rzecz Użytkowników.
  3. Dodatkowe Funkcjonalności - oznaczają dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez WPM na rzecz Użytkowników, do których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu lub/i odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostały wprowadzone odrębne regulaminy. Poszczególne Dodatkowe Funkcjonalności mogą być świadczone nieodpłatnie (dla danego Pakietu Usługi) lub odpłatnie w zamian za Opłatę Dodatkową, wniesioną przez Użytkownika niezależnie od Opłaty Abonamentowej. Warunkiem skorzystania z Dodatkowych Funkcjonalności jest jednoczesne korzystanie z Pakietu Usług, dla którego te Dodatkowe Funkcjonalności są dostępne.
  4. Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych:
   1. dokonanie wyboru Pakietu Usług i zlecenie WPM świadczenia Pakietu Usług oraz Dodatkowych Funkcjonalności dostępnych dla wybranego Pakietu Usług;
   2. dokonanie wyboru sposobu płatności za wybrany Pakiet Usług i płatne Dodatkowe Funkcjonalności;
   3. udostępnienie WPM danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) niezbędnych do świadczenia Użytkownikowi Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności;
   4. zawarcie pomiędzy WPM i Użytkownikiem umowy o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, a także korzystanie z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  5. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Portalu Wirtualna Polska, który służy także zabezpieczeniu dostępu do Skrzynki Pocztowej oraz korzystaniu z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  6. Interfejs - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych:
   1. dokonywanie - w zakresie, w jakim umożliwia to Regulamin - zmian w zamówieniu złożonym za pomocą Formularza;
   2. realizację prawa dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych;
   3. korzystanie z Dodatkowych Funkcjonalności i dokonywanie zmian w zakresie korzystania z Dodatkowych Funkcjonalności.
  7. Kod SMS - oznacza zbiór znaków alfanumerycznych ustalanych przez WPM, przesyłanych za pomocą wiadomości SMS na telefon komórkowy i służących do płatności za Pakiety Usług WPM zgodnie z Regulaminem dokonywania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS za Płatne Usługi Wirtualnej Polski.
  8. Konto Portalu Wirtualna Polska - oznacza konto udostępnianie przez WPM zgodnie z Regulaminem Konta Portalu Wirtualna Polska dostępnym na stronie internetowej o adresie internetowym https://profil.wp.pl/profil.html (lub innej stronie internetowej wybranej przez WPM i wskazanej Użytkownikom).
  9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta Portalu Wirtualna Polska, które służy także zabezpieczeniu dostępu do Skrzynki Pocztowej oraz korzystaniu z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  10. Okres Podstawowy - oznacza okres, w czasie którego Użytkownik może korzystać z wybranego przez siebie Pakietu Usług w zamian za wniesienie Opłaty Abonamentowej oraz nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności udostępnianych dla tego Pakietu, a także płatnych Dodatkowych Funkcjonalności w zamian za wniesienie Opłat Dodatkowych.
  11. Okres pozostały do Kolejnego Okresu Próbnego - oznacza określony w Cenniku czas, w którym Użytkownik nie może skorzystać po raz kolejny z Pakietów Usług w Okresie Próbnym. Czas ten liczony jest od końca ostatniego Okresu Próbnego.
  12. Okres Próbny - oznacza okres, w czasie którego Użytkownik może korzystać z wybranego przez siebie Pakietu Usług i nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności udostępnianych dla tego Pakietu, w celu zapoznania się z zakresem usług świadczonych w ramach Pakietu Usług.
  13. Opłata Abonamentowa - oznacza określoną w Cenniku opłatę, do której wniesienia jest zobowiązany Użytkownik w zamian za świadczenie przez WPM Pakietów Usług.
  14. Opłata Dodatkowa - oznacza określoną w Cenniku opłatę, do której wniesienia jest zobowiązany Użytkownik w zamian za świadczenie przez WPM płatnej Dodatkowej Funkcjonalności.
  15. Pakiet Podstawowy - oznacza zespół usług bezpłatnej poczty elektronicznej świadczonych przez WPM na zasadach określonych w Regulaminie bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
  16. Okres zablokowania Pakietu Usług - okres, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Pakietu Usług ani z Dodatkowych Funkcjonalności (z zastrzeżeniami określonymi postanowieniami Regulaminu).
  17. Pakiet Usług - obejmuje zespół usług komercyjnej poczty elektronicznej i innych usług udostępnianych przez WPM zgodnie z zasadami i parametrami ustalonymi przez WPM na podstawie Regulaminu, świadczonych w zamian za wniesienie Opłaty Abonamentowej przez Użytkownika. Zakresy Pakietów Usług są określone w Cenniku. Poszczególne Pakiety Usług są oznaczone odrębnymi nazwami.
  18. Rachunek WPM - oznacza rachunek bankowy wskazany przez WPM, na który Użytkownik wpłaca Opłatę Abonamentową i Opłatę Dodatkową.
  19. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
  20. Regulamin bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski - oznacza regulamin, na podstawie którego WPM świadczy nieodpłatnie usługi poczty elektronicznej Wirtualnej Polski na rzecz użytkowników Konta Portalu Wirtualna Polska. Regulamin bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski jest dostępny pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/regulamin_p.html (lub innym adresem internetowym ustalonym przez WPM i wskazanym Użytkownikom).
  21. Regulamin dokonywania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS za Płatne Usługi Wirtualnej Polski - oznacza "Regulamin dokonywania zapłaty przy użyciu wiadomości SMS za Płatne Usługi Wirtualnej Polski", określający zasady dokonywania zapłaty za płatne usługi Wirtualnej Polski przy użyciu wiadomości SMS oraz z wykorzystaniem specjalnych kodów, dostępny pod adresem internetowym https://platnosci.wp.pl (lub innym adresem internetowym ustalonym przez WPM i wskazanym Użytkownikom).
  22. Skrzynka Pocztowa - oznacza część techniczną komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, która umożliwia korzystanie z Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  23. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług komercyjnej poczty elektronicznej świadczonych przez WPM na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem usług komercyjnej poczty elektronicznej świadczonych przez WPM, jeżeli:
   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
   2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub
   3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
  24. Weryfikacja - oznacza czynności dokonywane przez WPM w celu ustalenia, czy Użytkownik wniósł Opłatę Abonamentową lub Opłatę Dodatkową w wysokości wynikającej z Cennika oraz poprawności danych Użytkownika dokonującego wpłaty.
  25. Wniesienie Opłaty Abonamentowej (lub Opłaty Dodatkowej) - oznacza:
   1. w przypadku wpłaty bezpośrednio na Rachunek WPM - uznanie Rachunku WPM Opłatą Abonamentową lub Opłatą Dodatkową wniesioną przez Użytkownika oraz pozytywna Weryfikacja wpłacającego przez WP;
   2. w przypadku wpłaty za pośrednictwem osoby trzeciej współpracującej z WPM - otrzymanie przez WPM informacji od współpracującej z WPM osoby trzeciej o dokonaniu Opłaty Abonamentowej lub Opłaty Dodatkowej oraz pozytywna Weryfikacja wpłacającego przez WP.
  26. WPM - oznacza Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł
  27. Zawartość Skrzynki Pocztowej - oznacza wszystkie listy elektroniczne wraz z załącznikami, które w danym momencie znajdują się w Skrzynce Pocztowej.
  28. Serwis - oznacza serwis internetowy udostępniany przez WPM pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl, dotyczący wszelkich kwestii związanych ze świadczeniem i korzystaniem z usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
 3. Zamówienie Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  1. W celu zamówienia i korzystania z wybranego przez siebie Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, Użytkownik powinien:
   1. posiadać aktywne (niezablokowane) Konto Portalu Wirtualna Polska;
   2. wypełnić Formularz w zakresie określonym przez WPM jako obowiązkowy;
   3. przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do WPM poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
   4. W przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, czynności wskazane w podpunkcie b. i c. zdania poprzedniego dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika. Korzystanie przez Użytkownika z Pakietu Usług, w szczególności przesłanie do WPM wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu lub/i Wniesienie Opłaty Abonamentowej, oznacza zawarcie przez Użytkownika z WPM, w języku polskim, umowy o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski określonych w Regulaminie. Poprzez fakt korzystania z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, w szczególności przesłanie do WPM wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
   5. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
   6. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
   7. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
  2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
   1. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
   2. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
   3. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika;
   4. Użytkownikowi, którego dane osobowe są wpisane do Formularza oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
   5. Użytkownik może posługiwać się Loginem i Aliasami Adresów, które:
    • nie są znakami towarowymi (w szczególności zastrzeżonymi znakami towarowymi) lub nazwiskami osób, które nie wyraziły na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako Loginu lub Aliasu Adresu przez Użytkownika;
    • nie wprowadzają osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Skrzynka Pocztowa (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem WP);
    • nie stanowią słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;
    • nie zawierają treści naruszającej przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   6. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, Aliasów Adresu i Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły na to zgody;
   7. wypełniając Formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
   8. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem ani Aliasami Adresu, które zostały uprzednio wybrane przez innego Użytkownika (w tym użytkownika Pakietu Podstawowego) z zastrzeżeniem postanowień punktu VII.3 Regulaminu;
   9. w przypadku, gdy WPM zaprzestanie świadczenia na rzecz Użytkownika Pakietu Usług, Użytkownik nie będzie mógł korzystać ponownie z Pakietu Usług z użyciem tego samego Loginu ani Aliasów Adresu, jeśli zgodnie z regulaminami obowiązującymi w WPM zostaną one udostępnione innym osobom.
  3. Przesłanie do WPM wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
   1. zleceniem WPM przez Użytkownika świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, na zasadach określonych w Regulaminie;
   2. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu;
   3. upoważnieniem WPM do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, w szczególności umieszczenia danych osobowych na fakturze wystawionej Użytkownikowi oraz dla celów statystycznych;
   4. upoważnieniem WPM do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i składaniem oświadczeń określonych w Regulaminie oraz na stronach internetowych Portalu Wirtualna Polska i Serwisu;
   5. przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
  4. Użytkownik identyfikowany jednym Loginem i Hasłem może korzystać równocześnie tylko z jednego Pakietu Usług lub tylko z jednego Pakietu Podstawowego (nie jest dopuszczalne korzystanie równocześnie z Pakietu Podstawowego i Pakietu Usług, identyfikowanych tym samym Loginem i Hasłem).
  5. Wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Pakietu Usług, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może zostać poproszony przez WPM o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych lub w innych celach, które nie są niezbędne do świadczenia Pakietów Usług lub Dodatkowych Funkcjonalności lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, WPM informuje odrębnie o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także znanych WPM lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych. W takim przypadku, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych - w drodze odrębnej czynności opisanej poniżej, mając na względzie następujące okoliczności:
   1. zgoda jest dobrowolna i WPM nie uzależnia udostępniania Pakietów Usług ani Dodatkowych Funkcjonalności od jej uzyskania;
   2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
   3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Interfejsie;
   4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w punkcie III.5.b Regulaminu.
  6. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WPM oraz innych osób (reklamodawców współpracujących z WP). WPM nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez uzyskania zgody Użytkownika i spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu może odbywać się:
   1. na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez WP;
   2. na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił WPM (w tym SMS);
   3. za pośrednictwem komunikatora (messengera) prowadzonego przez WP.
   4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w zdaniu poprzednim może być w każdej chwili cofnięta.
  7. WP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia WPM przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę WP.
  8. Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych, usunięcie danych lub uniemożliwienie weryfikacji danych uprawnia WPM do odmowy świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na rzecz Użytkownika.
  9. WP może odmówić świadczenia usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski (udostępnienia Pakietu Usług), jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem WPM, a także w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.
  10. Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest WP. WPM jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. WPM zapewni Użytkownikowi i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 4. Okres Próbny.
  1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza, zgodnie z żądaniem Użytkownika, WPM niezwłocznie udostępnia Użytkownikowi wybrany przez niego Pakiet Usług (i nieodpłatne Dodatkowe Funkcjonalności dostępne dla tego Pakietu) na Okres Próbny, o ile Użytkownik spełnia warunki określone w punkcie III.1.a Regulaminu.
  2. W przypadku, gdy Użytkownik, który korzystał z dowolnego Pakietu Usług w Okresie Próbnym, ponownie zamówi jakikolwiek Pakiet Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi wybrany przez niego Pakiet Usług na Okres Próbny nie wcześniej niż po upływie Okresu pozostałego do Kolejnego Okresu Próbnego określonego względem poprzedniego Okresu Próbnego.
  3. Czasy trwania Okresów Próbnych dla Pakietów Usług są określone w punkcie XVI Regulaminu.
  4. Przed upływem Okresu Próbnego Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Pakietu Usług i nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności dostępnych dla tego Pakietu (wypowiedzieć umowę o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski), bez konieczności ponoszenia z tego tytułu opłat na rzecz WP.
  5. W Okresie Próbnym WPM udostępnia Użytkownikowi Pakiet Usług od razu w pełnym zakresie, chyba że z przyczyn technicznych konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Pakietu Usług w pełnym zakresie. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim będą podejmowane niezwłocznie.
  6. Po wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej, WPM - począwszy od zakończenia Okresu Próbnego - udostępnia Użytkownikowi Pakiet Usług (i nieodpłatne Dodatkowe Funkcjonalności dostępne dla tego Pakietu) na Okres Podstawowy. W przypadku, gdy do końca Okresu Próbnego Użytkownik nie wniesie Opłaty Abonamentowej, udostępnianie Pakietu Usług zostaje zablokowane - w Okresie zablokowania Pakietu Usług Użytkownik może korzystać z Pakietu Podstawowego posługując się Loginem, Hasłem i Aliasami Adresów w liczbie dostępnej aktualnie dla Pakietów Podstawowych (dostępne Aliasy Adresów określa WP). W Okresie zablokowania Pakietu Usług, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może korzystać z Zawartości Skrzynki Pocztowej, z zastrzeżeniem ograniczeń objętości Skrzynki Pocztowej dostępnej dla danego Pakietu Podstawowego.
  7. WP jest zobowiązana do zakończenia Okresu zablokowania Pakietu Usług i udostępnienia Użytkownikowi Pakietu Usług (i nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności dostępnych dla tego Pakietu) na Okres Podstawowy, niezwłocznie po wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej. W takim przypadku, Użytkownik może korzystać z usług objętych Pakietem Usług z wykorzystaniem dotychczasowego Loginu, Aliasów Adresu i Hasła oraz Zawartości Skrzynki Pocztowej istniejącej w chwili ponownego udostępnienia Pakietu Usług, o ile nie upłynęły terminy, o których mowa w punkcie VII.3 Regulaminu.
  8. Udostępnienie Użytkownikowi Pakietu Usług, o którym mowa w punkcie IV.7 Regulaminu jest możliwe wyłącznie w zakresie, jaki jest dopuszczalny przez postanowienia Regulaminu i Cennika w chwili wniesienia przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej.
 5. Okres Podstawowy.
  1. Okres Podstawowy rozpoczyna się:
   • a. z chwilą zakończenia Okresu Próbnego, jeżeli wniesienie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej nastąpiło w trakcie Okresu Próbnego;
   • b. niezwłocznie po wniesieniu Opłaty Abonamentowej, jeżeli wniesienie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej nastąpiło poza Okresem Próbnym i poza Okresem Podstawowym.
  2. Czasy trwania Okresów Podstawowych dla Pakietów Usług udostępnionych w zamian za jednorazową płatność są określone w Cenniku.
  3. W trakcie trwania Okresu Podstawowego WPM może zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Pakietów Usług lub płatnych Dodatkowych Funkcjonalności jedynie w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi przyczynami technicznymi, prawnymi lub/i organizacyjnymi, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, chyba że Regulamin uprawnia WPM do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Pakietów Usług lub płatnych Dodatkowych Funkcjonalności z innych przyczyn. W przypadku zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Pakietów Usług lub płatnych Dodatkowych Funkcjonalności z przyczyn leżących po stronie WPM, Użytkownik otrzyma zwrot wniesionej Opłaty Abonamentowej i Opłat Dodatkowych proporcjonalnie do okresu, w którym nie będzie mógł korzystać z Pakietów Usług lub płatnych Dodatkowych Funkcjonalności. Jeżeli Użytkownik korzystał, a nie zapłacił za Pakiet Usług i płatnych Dodatkowych Funkcjonalności w ramach Okresu Podstawowego, nadal jest zobowiązany do wniesienia na rzecz WPM Opłaty Abonamentowej oraz Opłat Dodatkowych.
  4. W trakcie trwania Okresu Podstawowego Użytkownik może zmienić Pakiet Usług i Dodatkowe Funkcjonalności za pośrednictwem Interfejsu Użytkownika. W przypadku zmiany Pakietu Usług, Okres Podstawowy nowego Pakietu Usług rozpoczyna bieg od początku. Nowy Pakiet Usług nie jest udostępniany na Okres Próbny.
  5. WP zapewnia, że Użytkownik po zmianie Pakietu Usług może nadal korzystać z podstawowego adresu poczty elektronicznej (login@wp.pl) wybranego w ramach poprzedniego Pakietu Usług, a także Aliasów Adresów w liczbie dostępnej aktualnie dla danego Pakietu Usług (dostępne Aliasy Adresów określa WP). Mając to na względzie, zmiana Pakietu Usług nie zwalnia Użytkownika od obowiązku wniesienia Opłaty Abonamentowej i Opłat Dodatkowych w wysokości należnej za Pakiet Usług i płatne Dodatkowe Funkcjonalności, które pierwotnie zostały wybrane, ani nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu od WPM wpłaconej Opłaty Abonamentowej ani Opłat Dodatkowych w jakiejkolwiek części.
  6. WP jest zobowiązana do udostępnienia Użytkownikowi nowego Pakietu Usług niezwłocznie po wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w wysokości należnej z tytułu nowego Pakietu Usług. W przypadku gdy, Użytkownik dokona zmiany na Pakiet Podstawowy, WPM jest zobowiązana do udostępnienia Użytkownikowi nowego Pakietu Podstawowego niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika prawidłowo wypełnionego Formularza.
  7. Po zmianie Pakietu Usług, Użytkownik może nadal korzystać z dotychczasowego Loginu, Aliasów Adresu (poza Pakietem Podstawowym, w ramach którego Użytkownik może korzystać z Aliasów Adresów w liczbie dostępnej aktualnie dla Pakietów Podstawowych, przy czym dostępne Aliasy Adresów określa WP) i Hasła oraz Zawartości Skrzynki Pocztowej, która istnieje w chwili zmiany Pakietu Usług. Postanowienia punktu XII.3 Regulaminu mają zastosowanie.
 6. Przedłużenie Okresu Podstawowego.
  1. Użytkownik może przedłużyć Okres Podstawowy poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza i wniesienie Opłaty Abonamentowej przed zakończeniem Okresu Podstawowego.
  2. W przypadku, gdy do końca Okresu Podstawowego Użytkownik nie wniesie Opłaty Abonamentowej, udostępnianie Pakietu Usług (i nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności dostępnych dla tego Pakietu) zostaje zablokowane - w Okresie zablokowania Pakietu Usług Użytkownik może korzystać z Pakietu Podstawowego posługując się Loginem, Hasłem i Aliasami Adresów w liczbie dostępnej aktualnie dla Pakietów Podstawowych (dostępne Aliasy Adresów określa WP). W Okresie zablokowania Pakietu Usług, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może korzystać z Zawartości Skrzynki Pocztowej, z zastrzeżeniem ograniczeń objętości Skrzynki Pocztowej dostępnej dla danego Pakietu Podstawowego.
  3. WP jest zobowiązana do zakończenia Okresu zablokowania Pakietu Usług i udostępnienia Użytkownikowi Pakietu Usług na kolejny Okres Podstawowy, niezwłocznie po wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej. W takim przypadku, Użytkownik może korzystać z usług objętych Pakietem Usług z wykorzystaniem dotychczasowego Loginu, Aliasów Adresu i Hasła oraz Zawartości Skrzynki Pocztowej, która istnieje w chwili ponownego udostępnienia Pakietu Usług, o ile nie upłynęły terminy, o których mowa w punkcie VII.3 Regulaminu.
  4. W przypadku przedłużenia Okresu Podstawowego przez Użytkownika, data zakończenia Okresu Podstawowego nie może upływać później niż dwa lata od chwili przedłużenia przez Użytkownika Okresu Podstawowego.
  5. Przedłużenie Okresu Podstawowego jest możliwe wyłącznie w zakresie, jaki jest dopuszczalny przez postanowienia Regulaminu i Cennika w chwili wniesienia przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w celu przedłużenia Okresu Podstawowego.
 7. Okres zablokowania Pakietu Usług.
  1. WP jest uprawniona do zablokowania Pakietu Usług udostępnianego na rzecz Użytkownika w przypadkach określonych w Regulaminie.
  2. W Okresie zablokowania Pakietu Usług, Użytkownik może korzystać z usług objętych zakresem Pakietu Podstawowego zgodnie z Regulaminem bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski. Użytkownik może korzystać z usług objętych Pakietem Podstawowym z wykorzystaniem dotychczasowego Loginu i Hasła oraz Zawartości Skrzynki Pocztowej, która istnieje w chwili udostępnienia Pakietu Podstawowego, chyba że postanowienia Regulaminu określają inny zakres zablokowania Pakietu Usług. Postanowienia punktu XII.3 Regulaminu mają zastosowanie.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik w ciągu 183 dni od chwili zablokowania Pakietu Usług nie dokona logowania w ramach Pakietu Usług, WPM przysługuje prawo do niezwłocznego usunięcia zawartości Skrzynki Pocztowej Użytkownika oraz do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik w ciągu 30 dni od chwili zablokowania Pakietu Usług nie dokona logowania w ramach Pakietu Usług, WPM przysługuje prawo do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Aliasów Adresu. WPM poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu o zamiarze podjęcia działań, o których mowa w zdaniu poprzednim, z wyprzedzeniem 5 dni, z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w punkcie XII.5.a Regulaminu.
  4. W przypadku gdy, Użytkownik w Okresie zablokowania Pakietów Usług dokona logowania w ramach Pakietu Podstawowego, WPM może wykonać uprawnienia określone w punkcie 3 powyżej, nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie IV.4 Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.
  5. Zablokowanie Pakietu Usług jest równoznaczne z zablokowaniem Dodatkowych Funkcjonalności.
 8. Zaprzestanie udostępniania Pakietu Usług.
  1. WP jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na rzecz Użytkownika w przypadkach określonych w Regulaminie.
  2. W przypadku zaprzestania udostępniania Pakietu Usług, WPM jest uprawniona do niezwłocznego usunięcia zawartości Skrzynki Pocztowej Użytkownika oraz do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Aliasów Adresu należącego do dotychczasowego Użytkownika.
  3. Zaprzestanie udostępniania Pakietu Usług jest równoznaczne z zaprzestaniem udostępniania Dodatkowych Funkcjonalności.
  4. Dane Użytkownika i zawartość Skrzynki Pocztowej są usuwane w ciągu 90 dni od zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Pakietu Podstawowego. Po tym okresie, WPM może przetwarzać dane w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Dodatkowe Funkcjonalności.
  1. Poszczególne Dodatkowe Funkcjonalności mogą być udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie lub odpłatnie. WPM informuje Użytkowników, które z Dodatkowych Funkcjonalności są płatne na stronach internetowych przeznaczonych dla udostępniania informacji o Dodatkowych Funkcjonalnościach.
  2. Nieodpłatne Dodatkowe Funkcjonalności udostępniane są w okresie korzystania przez Użytkownika z Pakietu Usług, dla którego zostały udostępnione.
  3. Płatne Dodatkowe Funkcjonalności są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie przez czas trwania Okresu Podstawowego Pakietu Usług, w ramach którego Użytkownik zamówił Dodatkowe Funkcjonalności.
  4. WP może udostępnić Użytkownikowi nieodpłatne Dodatkowe Funkcjonalności w chwili zamówienia Pakietu Usługi lub w późniejszym terminie.
  5. Użytkownik może zamówić płatne Dodatkowe Funkcjonalności dostępne w wybranym przez niego Pakiecie Usług w chwili zamówienia Pakietu Usług lub w późniejszym terminie.
  6. WP udostępnia Użytkownikowi płatne Dodatkowe Funkcjonalności niezwłocznie po spełnieniu przez Użytkownika łącznie następujących warunków:
   • a. otrzymaniu przez WPM Formularza, który został prawidłowo wypełniony w zakresie dotyczącym płatnych Dodatkowych Funkcjonalności wybranych przez Użytkownika;
   • b. wniesieniu przez Użytkownika Opłaty Dodatkowej należnej za każdą płatną Dodatkową Funkcjonalność wybraną przez Użytkownika.
  7. Zapisy punktu VI Regulaminu stosuje się odpowiednio dla płatnych Dodatkowych Funkcjonalności, przy czym zapisy dotyczące wniesienia Opłaty Abonamentowej odnoszą się do Opłaty Dodatkowej.
  8. Zamówienie płatnej Dodatkowej Funkcjonalności w czasie trwania Okresu Podstawowego nie ma wpływu na wysokość Opłaty Dodatkowej, o ile inaczej nie wynika z Cennika.
  9. WP zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
  10. WP ma prawo w każdym czasie do tworzenia i udostępniania Użytkownikom nowych Dodatkowych Funkcjonalności, poza Dodatkowymi Funkcjonalnościami wymienionymi w punkcie VII.12 - VII.16 Regulaminu, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Do nowych Dodatkowych Funkcjonalności określonych w zdaniu poprzednim zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostaną wprowadzone odrębne regulaminy. Wprowadzenie nowych nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności nie wymaga dokonania zmiany Regulaminu, a jedynie udostępnienia Użytkownikom danych i informacji odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów nowej Dodatkowej Funkcjonalności, pod warunkiem, że wprowadzenie nowej nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie wymagało zmiany postanowień Regulaminu.
  11. WP ma prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) wszystkich lub poszczególnych nieodpłatnych Dodatkowych Funkcjonalności w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub/i technicznych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom. WPM poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności na siedem dni przed zamknięciem nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WPM na stronie internetowej przeznaczonej dla udostępniania informacji o nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności. Oznacza to w szczególności, że Użytkownik korzystający z nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie informowany o zamknięciu nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności odrębnym zawiadomieniem, a wyłącznie w sposób określony w zdaniu poprzednim. Z chwilą zamknięcia nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności wszelkie treści (w tym dane) zapisane przez Użytkownika w ramach nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności są usuwane w terminie do 90 dni od dnia zamknięcia nieodpłatnej Dodatkowej Funkcjonalności.
  12. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową nieodpłatną usługę polegającą na wyświetleniu Użytkownikowi linku (odwołania do danej strony internetowej) zamieszczonego w otrzymanym przez niego w Skrzynce Pocztowej liście elektronicznym (w szczególności będącym newsletterem) i służącego do rezygnacji z usługi świadczonej dla Użytkownika przez inne osoby, w oparciu o poniższe zasady:
   • a. WPM może uruchomić usługę opisaną w niniejszym punkcie Regulaminu w odniesieniu do wszystkich listów elektronicznych otrzymywanych przez Użytkownika lub tylko w odniesieniu do listów elektronicznych otrzymywanych od niektórych nadawców;
   • b. Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć usługę opisaną w niniejszym punkcie Regulaminu (zrezygnować z usługi) przy użyciu Interfejsu;
   • c. usługa określona w niniejszym punkcie Regulaminu realizowana jest przez automatyczne oprogramowanie i nie prowadzi do zapoznania się przez WPM z treścią korespondencji otrzymanej przez Użytkownika w liście elektronicznym, za wyjątkiem zapoznania się z samym linkiem;
   • d. wyświetlony link będzie miał postać linku słownego lub przycisku zawierającego odpowiedni komunikat (np. "wypisz się");
   • e. korzystanie przez Użytkownika z Pakietu Usług jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na dokonywanie przez WPM, w ramach udostępnionej usługi, działań opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu oraz z rezygnacją przez Użytkownika z przysługującego mu prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu.
  13. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową nieodpłatną usługę pod nazwą Kontakty, w oparciu o poniższe zasady:
   • a. usługa Kontakty umożliwia zapisanie, przechowywanie i grupowanie przez Użytkownika Danych teleadresowych na udostępnionej w tym celu Użytkownikowi powierzchni stron internetowych zamieszczonych pod adresem internetowym kontakty.wp.pl;
   • b. usługa Kontakty umożliwia ponadto zapisanie przechowywanych Danych teleadresowych w postaci pliku elektronicznego wskazanego na stronie internetowej przeznaczonej dla udostępniania usługi Kontakty w celu umożliwienia Użytkownikowi skopiowania tych danych dla potrzeb Użytkownika;
   • c. przez Dane teleadresowe rozumie się dane dotyczące innych osób, w szczególności ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej;
   • d. Dane teleadresowe mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w elektronicznym formularzu umożliwiającym zapisanie Danych teleadresowych;
   • e. wszelkie Dane teleadresowe zapisywane, przechowywane i grupowane są przez Użytkownika, w jego imieniu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność; WPM nie jest administratorem danych osobowych osób, których Dane teleadresowe Użytkownik zapisuje i przechowuje w ramach usługi Kontakty; WPM informuje ponadto, że Dane teleadresowe przechowywane są dla Użytkownika przez odpowiednie oprogramowanie działające w sposób automatyczny, a udostępnienie przez WPM tego oprogramowania ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych;
   • f. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treść Danych teleadresowych zapisanych, przechowywanych i grupowanych przez Użytkowników w ramach usługi Kontakty oraz za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek korzystania przez Użytkownika z tych Danych;
   • g. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że usługa Kontakty zapewnia możliwość przetwarzania przez innych Użytkowników również jego Danych teleadresowych;
   • h. Użytkownik zobowiązany jest do przetwarzania Danych teleadresowych zgodnie z przeznaczeniem usługi Kontakty oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; WPM nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowieniami Regulaminu przetwarzanie przez Użytkownika Danych teleadresowych.
  14. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową nieodpłatną usługę pod nazwą Kalendarz, w oparciu o poniższe zasady:
   • a. usługa Kalendarz umożliwia zapisanie i przechowywanie Wydarzeń przez Użytkownika na udostępnionej w tym celu Użytkownikowi powierzchni stron internetowych zamieszczonych pod adresem internetowym kalendarz.wp.pl (zwanej dalej Kalendarzem);
   • b. Użytkownik może założyć więcej niż jeden Kalendarz oraz dokonywać wpisów Wydarzeń w Kalendarzu wspólnie z innymi Użytkownikami po spełnieniu warunków określonych na stronach internetowych przeznaczonych dla korzystania z usługi Kalendarz;
   • c. przez Wydarzenia rozumie się wydarzenia lub/i zadania do wykonania lub/i istotne dla Użytkownika daty lub/i inne informacje zapisane przez Użytkownika w Kalendarzu;
   • d. opis Wydarzenia może zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w elektronicznym formularzu umożliwiającym zapisanie Wydarzenia w Kalendarzu;
   • e. wszelkie Wydarzenia zapisywane i przechowywane są przez Użytkownika, w jego imieniu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność; WPM informuje, że Wydarzenia przechowywane są dla Użytkownika przez odpowiednie oprogramowanie działające w sposób automatyczny, a udostępnienie przez WPM tego oprogramowania ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych; WPM informuje ponadto, że nie jest administratorem danych osobowych osób, których dane zapisane zostały przez Użytkowników w Wydarzeniach, a dane te zapisywane i przechowywane są przez Użytkownika, w jego imieniu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność;
   • f. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treść danych i informacji zawartych w opisach Wydarzeń zapisanych i przechowywanych przez Użytkowników w ramach usługi Kalendarz oraz za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek korzystania przez Użytkownika z tych danych i informacji.
  15. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową nieodpłatną usługę pod nazwą Synchronizacja, w oparciu o poniższe zasady:
   • a. usługa Synchronizacji umożliwia Użytkownikowi przeniesienie (i zapisanie) Danych teleadresowych zapisanych i przechowywanych przez Użytkownika w ramach usługi Kontakty do pamięci telefonu komórkowego lub/i innego urządzenia Użytkownika, które może się połączyć z serwerem sync.wp.pl za pomocą protokołu wskazanego Użytkownikowi na stronie internetowej przeznaczonej dla informacji o usłudze Synchronizacji oraz z pamięci tego telefonu komórkowego lub/i urządzenia Użytkownika do usługi Kontakty;
   • b. WPM informuje, że telefon komórkowy lub inne urządzenie Użytkownika określone w podpunkcie poprzednim mogą wymagać odpowiedniego przystosowania technicznego (dokonania określonych konfiguracji) dla potrzeb korzystania z usługi Synchronizacji, o czym Użytkownik poinformowany zostanie przy korzystaniu z usługi Synchronizacji;
   • c. w wyniku Synchronizacji Dane teleadresowe dotyczące tej samej osoby będą zapisane w pamięci telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej lub usłudze Kontakty tyle razy, ile razy Użytkownik wybierze polecenie "synchronizuj";
   • d. Dane teleadresowe będą przenoszone w ramach usługi Synchronizacji po każdym wybraniu przez Użytkownika polecenia .synchronizuj., co oznacza w szczególności, że w wyniku dokonanej Synchronizacji: Dane teleadresowe usunięte przez Użytkownika z telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej zostaną również automatycznie usunięte z usługi Kontakty, Dane teleadresowe usunięte przez Użytkownika z usługi Kontakty zostaną również automatycznie usunięte z telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej; Dane teleadresowe zapisane przez Użytkownika w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika określonym w podpunkcie a. powyżej zostaną również automatycznie zapisane w usłudze Kontakty, a Dane teleadresowe zapisane przez Użytkownika w usłudze Kontakty zostaną również automatycznie zapisane w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika określonym w podpunkcie a. powyżej;
   • e. zakres Danych teleadresowych, które Użytkownik może przenieść do swojego telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej zależy od rodzaju tego telefonu lub urządzenia oraz jego funkcjonalności udostępnionych przez producenta telefonu lub urządzenia lub właściwego dla Użytkownika przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;
   • f. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Synchronizacji przy użyciu własnego (do którego posiada tytuł prawny) telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika określonego w podpunkcie a. powyżej oraz w celach zgodnych z przeznaczeniem usługi Synchronizacji;
   • g. wszelkie Dane teleadresowe przenoszone i zapisywane są przez Użytkownika, w jego imieniu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność; WPM nie jest administratorem danych osobowych osób, których Dane teleadresowe Użytkownik przenosi i zapisuje w ramach usługi Synchronizacji; WPM informuje ponadto, że Dane teleadresowe przenoszone są dla Użytkownika przez odpowiednie oprogramowanie działające w sposób automatyczny, a udostępnienie przez WPM usługi Synchronizacji ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych;
   • h. WPM nie ponosi odpowiedzialności za treść Danych teleadresowych przenoszonych i zapisywanych przez Użytkowników w ramach usługi Synchronizacji oraz za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek korzystania przez Użytkownika z tych Danych.
  16. Dla każdego z Pakietu Usług, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową usługę pod nazwą Mini Czat, w oparciu o poniższe zasady:
   1. zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu usługi Mini Czat na warunkach określonych w Regulaminie; Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi Mini Czat i wyłączyć usługę Mini Czat z użyciem Interfejsu;
   2. świadczenie usługi Mini Czat odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także zgodnie z instrukcjami i komunikatami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu oraz wyświetlanymi w czasie korzystania z usługi Mini Czat;
   3. usługa Mini Czat umożliwia Użytkownikowi szybkie przesyłanie i odbieranie komunikatów (wiadomości tekstowych) poprzez sieć Internet i za pomocą systemów teleinformatycznych przeznaczonych dla świadczenia usługi Mini Czat oraz powiadamianie o obecności; powiadomienie o obecności następuje automatycznie, w wyniku zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska, przy czym Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć funkcjonalność powiadamiania o obecności (i otrzymać status "niewidoczny");
   4. usługa Mini Czat świadczona jest wyłącznie Użytkownikom Pakietu Podstawowego i Pakietu Usług (użytkownikom usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski), co oznacza w szczególności, że umożliwia ona wysyłanie komunikatów oraz powiadamianie o obecności wyłącznie pomiędzy Użytkownikami Pakietu Podstawowego lub/i Pakietu Usług (użytkownikami usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski);
   5. w celu korzystania z usługi Mini Czat, Użytkownikowi przydzielane jest indywidulane oznaczenie Użytkownika w usłudze Mini Czat będące jego Loginem; indywidualne oznaczenie Użytkownika umożliwia Użytkownikowi w szczególności wysyłanie i odbieranie komunikatów za pośrednictwem usługi Mini Czat oraz powiadamianie o obecności;
   6. wszelkie prawa do oprogramowania przeznaczonego dla usługi Mini Czat w zakresie, w jakim nie stanowi ono oprogramowania WPM, przysługują GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie lub/i innym osobom, których oprogramowanie zostało zaimplementowane do oprogramowania i podlegają ochronie prawnej;
   7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa Mini Czat świadczona jest przez WPM we współpracy z GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie; Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w celu świadczenia Usługi Mini Czat oraz umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usługi Mini Czat, WPM nadaje Użytkownikowi specjalny znacznik będący ciągiem cyfr, niezawierający jego danych osobowych udostępnianiach WPM przez Użytkownika w Formularzu, a następnie przekazuje ten znacznik GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie w sposób automatyczny w przypadkach, w których korzystanie przez Użytkownika z usługi Mini Czat wymaga przekazania tego znacznika do GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie; poza znacznikiem określonym w niniejszym punkcie Regulaminu, WPM nie udostępnia GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie innych danych dotyczących Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień podpunktu k. poniżej;
   8. usługa Mini Czat zapewnia możliwość przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych innych osób korzystających z usługi Mini Czat lub/i usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski dla celów korzystania z usługi Mini Czat, w szczególności przesyłania i odbierania komunikatów oraz powiadamiania o obecności; Użytkownik zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w niniejszym podpunkcie Regulaminu zgodnie z przeznaczeniem usługi Mini Czat oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; WPM nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowieniami Regulaminu przetwarzanie przez Użytkownika danych osobowych osób wskazanych w niniejszym podpunkcie Regulaminu;
   9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że jego Login lub/i adres poczty elektronicznej jest widoczny dla innych Użytkowników na liście kontaktów w usłudze Mini Czat (wraz ze statusem "dostępny" lub "niedostępny") w czasie świadczenia Użytkownikowi usługi Mini Czat;
   10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że jego Login lub/i adres poczty elektronicznej jest widoczny dla innych Użytkowników w ramach Danych teleadresowych zapisywanych i przechowywanych przez nich w usłudze Kontakty, począwszy od przesłania do Użytkownika lub odebrania od Użytkownika komunikatu przez tych Użytkowników oraz niezależnie od innych Danych teleadresowych gromadzonych przez tych Użytkowników w ramach usługi Kontakty; Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Użytkownik, który zapisał i przechowuje jego Dane teleadresowe w swojej usłudze Kontakty korzysta z możliwości ich zapisania w platformie GG na zasadach oraz w zakresie określonym w podpunkcie k4) poniżej;
   11. Użytkownik korzystający z usługi Mini Czat może powiązać usługę Mini Czat z usługą platformy GG świadczoną przez GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie w celu jednoczesnego korzystania (w tym samym czasie) przez Użytkownika z usługi Mini Czat oraz usług platformy GG; powiązanie usługi Mini Czat z usługą platformy GG następuje wyłącznie na skutek czynności dokonanych przez Użytkownika za pomocą udostępnionego Użytkownikowi Interfejsu; w przypadku powiązania usługi Mini Czat z usługą platformy GG zastosowanie mają następujące zasady:
    • k1) usługa platformy GG świadczona jest przez GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie na zasadach określonych we właściwym dla tej usługi regulaminie udostępnianym przez GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie, a jej świadczenie dla Użytkownika wymaga zawarcia umowy o korzystanie z platformy GG pomiędzy Użytkownikiem a GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie;
    • k2) WPM nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie i świadczenie usługi platformy GG oraz za działania lub zaniechania GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie w zakresie świadczenia tej usługi, a także za szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania przez niego z usług platformy GG;
    • k3) świadczenie usługi platformy GG wymaga udostępnienia GG przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie wymaganym przez GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie; Użytkownik udostępnia GG swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, miejscowości i województwa zamieszkania, daty urodzenia, wykształcenia, zawodu i płci (w zależności od zakresu danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika) za pomocą narzędzi udostępnionych w Interfejsie; administratorem danych osobowych Użytkownika korzystającego z usługi platformy GG, udostępnionych GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie przez Użytkownika dla celów korzystania z usługi platformy GG oraz dla innych celów (jeśli Użytkownik udostępnił swoje dane osobowe GG Network Spółka Akcyjna również dla innych celów), jest GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie;
    • k4) w celu jednoczesnego przesyłania komunikatów w ramach usługi Mini Czat i usługi platformy GG oraz jednoczesnego korzystania z listy kontaktów posiadanej przez Użytkownika w usłudze Mini Czat i w usłudze platformy GG, Użytkownik w chwili udostępnienia GG Network Spółka Akcyjna swoich danych osobowych w sposób określony w podpunkcie k3) powyżej oraz pod warunkiem uprzedniego zalogowania się do Konta Portalu Wirtualna Polska, zapisuje (w sposób automatyczny) w usłudze platformy GG Loginy lub/i adresy poczty elektronicznej Użytkowników zapisane i przechowywane przez niego w usłudze Kontakty dla celów korzystania z usługi Mini Czat (Loginy i adresy poczty elektronicznej Użytkowników określonych w punkcie VII.16.j. Regulaminu);
    • k5) zalogowanie się przez Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska, umożliwia jednoczesne zalogowanie się Użytkownika do usługi platformy GG; w celu dokonania przez Użytkownika jednoczesnego zalogowania się do usługi Mini Czat oraz do usługi platformy GG poprzez zalogowanie się do Konta Portalu Wirtualna Polska, GG nadaje Użytkownikowi specjalny znacznik będący ciągiem cyfr, a następnie przekazuje ten znacznik do WPM w celach związanych z dokonaniem przez Użytkownika jednoczesnego zalogowania się do usługi Mini Czat oraz do usługi platformy GG; w celu dokonania przez Użytkownika jednoczesnego zalogowania się do usługi Mini Czat oraz do usługi platformy GG poprzez zalogowanie się do Konta Portalu Wirtualna Polska, z chwilą zalogowania się przez Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska, WPM przekazuje GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie, w sposób automatyczny, informację o zalogowaniu się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska;
    • k6) GG Network Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia Użytkownikowi możliwość otrzymywania od WPM powiadomień o nowych listach elektronicznych otrzymanych przez Użytkownika na jego Skrzynkę pocztową, zawierających informację o nadawcy listu elektronicznego lub/i temat listu elektronicznego; korzystanie przez Użytkownika z możliwości powiązana usługi Mini Czat z usługą platformy GG jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie powiadomień określonych w niniejszym podpunkcie Regulaminu oraz rezygnacją przez Użytkownika z przysługującego mu prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym dla przesyłania mu powiadomień określonych w niniejszym podpunkcie Regulaminu;
    • k7) powiązanie usługi Mini Czat z usługą platformy GG umożliwia Użytkownikowi archiwizowanie w usłudze platformy GG przesyłanych i otrzymywanych przez Użytkownika komunikatów w ramach usługi Mini Czat, pod warunkiem uprzedniego zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska;
    • k8) powiązanie usługi Mini Czat z usługą platformy GG umożliwia Użytkownikowi jednoczesne przesyłanie i odbieranie komunikatów (wiadomości tekstowych) od Użytkowników usługi Mini Czat oraz od użytkowników usługi platformy GG, pod warunkiem uprzedniego zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska;
    • k9) jednoczesne korzystanie przez Użytkownika z usługi Mini Czat i usługi platformy GG wymaga uprzedniego zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska, co w szczególności oznacza, że jednoczesne korzystanie (w tym samym czasie) z usługi Mini Czat w czasie korzystania z usług platformy GG nie będzie możliwe bez uprzedniego zalogowania się Użytkownika do Konta Portalu Wirtualna Polska.
 10. Zasady płatności.
  1. Użytkownik może dokonywać płatności za Pakiety Usług i płatne Dodatkowe Funkcjonalności przelewem na Rachunek WPM wskazany w Formularzu, za pomocą Kodu SMS lub w inny sposób wskazany przez WPM w Formularzu.
  2. W przypadku niektórych opłat określonych w Cenniku dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie za pomocą wskazanych sposobów płatności.
  3. Szczegółowe zasady płatności za pomocą Kodu SMS są określone w Regulaminie dokonywania zapłaty przy użyciu Wiadomości SMS za Płatne Usługi Wirtualnej Polski.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Opłaty Abonamentowej i Opłat Dodatkowych w wysokości obowiązującej w Cenniku w chwili wniesienia danej opłaty.
  5. Wpłata w wysokości niższej niż wynika to z Cennika nie pociąga za sobą zobowiązania WPM do świadczenia Pakietów Usług ani płatnych Dodatkowych Funkcjonalności, których dotyczy wpłata.
  6. W przypadku, gdy Użytkownik dokona wpłaty w wysokości wyższej niż wynika to z Cennika, WPM dokonuje zwrotu nadpłaty lub zalicza nadpłatę na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec WPM, jeżeli Użytkownik wskaże te zobowiązania w sposób umożliwiający dokonanie zaliczenia nadpłaty.
  7. W przypadku, gdy Użytkownik dokona wpłaty w wysokości wyższej niż wynika to z Cennika oraz w przypadku zmiany abonamentu w czasie obowiązywania umowy, WPM dokonuje zwrotu nadpłaty. Zwrot następuje na koszt WP.
  8. Na żądanie Użytkownika, WPM wystawi Użytkownikowi fakturę VAT, chyba że Użytkownik dokonał wpłaty za pomocą Kodu SMS. Użytkownik upoważnia WPM do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 11. Zakres odpowiedzialności WP.
  1. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Pakietów Usług lub Dodatkowych Funkcjonalności, jeżeli jest to spowodowane:
   • a. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania przy czym WPM dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
   • b. przyczynami niezależnymi od WPM (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
  2. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WPM jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. WPM ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WPM określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
  3. WP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkownika w jego Skrzynce Pocztowej, w tym za podane w nich dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych treści przez Użytkownika i inne osoby.
  4. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła, Loginu lub Aliasów Adresu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła, Loginu lub Aliasów Adresu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WPM lub przyczyn, za które WPM ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, korzystanie przez niego z Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  6. WP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oraz treści korespondencji Użytkownika uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. WP zastrzega sobie prawo niedostarczenia listu elektronicznego kierowanego do Skrzynki Pocztowej Użytkownika w ramach akcji polegającej na masowym wysyłaniu listów elektronicznych, jeżeli akcja ta grozi zablokowaniem bądź uszkodzeniem Skrzynek Pocztowych lub może spowodować ich nadzwyczajne obciążenie. Ocena zagrożeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy do WP.
  8. WP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez WPM, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń WPM i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez WP. Korzystanie z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WPM czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
  9. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WPM, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców WPM, które przysługują reklamodawcom WP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do WP.
 12. Prawa i obowiązki Użytkownika.
  1. WP dołoży starań, aby korzystanie z Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WPM nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności. Ponadto Pakiety Usług i Dodatkowe Funkcjonalności mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to:
   • a. posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa lub program pocztowy wskazane Użytkownikowi przez WPM pocztą elektroniczną z chwilą założenia Skrzynki Pocztowej oraz po zalogowaniu na stronach sieci Internet pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/opcje-parametry.html, a także bez zalogowania na stronach w sieci Internet dostępnych pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/info-pomoc-konfig.html;
   • b. konfiguracja systemu (nazwy i porty serwerów) zgodna z zaleceniami WPM, o których Użytkownik jest informowany pocztą elektroniczną z chwilą założenia Skrzynki Pocztowej oraz po zalogowaniu na stronach w sieci Internet pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/opcje-parametry.html , a także bez zalogowania na stronach w sieci Internet dostępnych pod adresem internetowym http://poczta.wp.pl/info-pomoc-konfig.html.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu. Oznacza to w szczególności:
   • a. przesyłanie za pośrednictwem Skrzynki Pocztowej jedynie treści zgodnych z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • b. wykorzystywanie Skrzynki Pocztowej jedynie zgodnie z parametrami określonymi w Cenniku dla danego Pakietu Usług i Dodatkowej Funkcjonalności (w szczególności w zakresie pojemności Skrzynki Pocztowej);
   • c. powstrzymanie się od przesyłania listów elektronicznych, które zawierają wirusy, lub inne programy komputerowe, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych;
   • d. dokonywanie opłat z tytułu korzystania z Pakietów Usług i płatnych Dodatkowych Funkcjonalności w wysokości i w terminach określonych w Regulaminie i Cenniku;
   • e. powstrzymanie się od przeprowadzania akcji polegających na masowym wysyłaniu listów elektronicznych, w szczególności grożących zablokowaniem bądź uszkodzeniem Skrzynek Pocztowych lub mogących spowodować ich nadzwyczajne obciążenie;
   • f. nie działanie na szkodę innych Użytkowników lub/i innych osób.
  3. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika pojemności Skrzynki Pocztowej, WPM jest uprawniona do zablokowania Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności poza możliwością przeglądania i usuwania korespondencji. Zablokowanie zostaje zniesione w przypadku, gdy Użytkownik opróżni zawartość Skrzynki Pocztowej do dozwolonej pojemności lub wykupi Pakiet Usług lub Dodatkową Funkcjonalność pozwalające mu na dysponowanie Skrzynką Pocztową o odpowiedniej pojemności. Zniesienie zablokowania nastąpi niezwłocznie po opróżnieniu zawartości Skrzynki Pocztowej do dozwolonej pojemności lub wniesieniu Opłaty Abonamentowej z tytułu Pakietu Usług lub wniesieniu Opłaty Dodatkowej z tytułu Dodatkowej Funkcjonalności umożliwiającej zwiększenie pojemności Skrzynki Pocztowej.
  4. Jeżeli określone w Cenniku parametry Pakietu Usług wybranego przez Użytkownika, zawierają ograniczenia co do możliwości generowania ruchu z użyciem Skrzynki Pocztowej należącej do Użytkownika (częstotliwości i/lub wielkości wysyłania listów elektronicznych), WPM może ograniczyć liczbę listów elektronicznych przychodzących do Skrzynki Pocztowej Użytkownika zgodnie z tymi parametrami.
  5. W przypadku naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, WPM jest uprawniona kolejno do:
   • a. niezwłocznego zablokowania Pakietu Usług;
   • b. zaprzestania świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
   • O ile nie naruszy to przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, WPM zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze zablokowania świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności oraz wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zaprzestania naruszeń, WPM może zaprzestać świadczenia Pakietu Usług i Dodatkowych Funkcjonalności.
  6. Bez uprzedniej zgody WPM, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Pakietu Usług ani Dodatkowych Funkcjonalności. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu, Aliasu Adresu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login lub Alias Adresu.
  7. WP jest uprawniona do podejmowania działań mających na celu uniemożliwienie dostarczania do Skrzynki Pocztowej Użytkownika listów elektronicznych przesyłanych przez nadawców masowo do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności zawierających treści reklamowe (tzw. spamu). Każdy Użytkownik może zawiadomić WPM o otrzymaniu listu elektronicznego o charakterze spamu oraz przekazać taki list elektroniczny do WPM w celu weryfikacji, ze wskazaniem, że jest to spam. Użytkownik może zawiadomić WPM o otrzymaniu listu elektronicznego błędnie zakwalifikowanego przez WPM jako spam oraz przekazać taki list elektroniczny do WPM w celu weryfikacji, ze wskazaniem, że nie jest to spam. Przekazanie WPM listu elektronicznego do weryfikacji oznaczonego przez Użytkownika jako "spam" lub jako "nie spam" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapoznanie się z jego treścią, jeżeli według oceny WPM będzie to konieczne dla prawidłowego działania systemu antyspamowego antyspamowego i rezygnacją przez Użytkownika z przysługującego mu prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym dla podjęcia działań określonych w niniejszym punkcie Regulaminu. WPM informuje, że system antyspamowy mimo wysokiej skuteczności nie daje gwarancji pełnej poprawności klasyfikacji wiadomości jako "spam" i "nie spam".
  8. WP jest upoważniona do kasowania listów elektronicznych znajdujących się w folderze SPAM, jeżeli są one starsze niż 30 dni oraz w folderze Kosz, jeżeli są one starsze niż 1 dzień.
  9. WP jest uprawniona do kasowania listów elektronicznych znajdujących się w folderze przeznaczonym do odbioru listów elektronicznych, zawierających treści reklamowe przesyłane przez WPM (w tym na zlecenie innych osób), jeżeli są one starsze niż 14 dni i nie zostały przeczytane przez Użytkownika.
  10. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
  11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), do korzystania z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę WPM, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem tych usług.
 13. Dodatkowe zastrzeżenia.
  1. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do udostępniania i świadczenia Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  2. WP zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej i układu stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania i świadczenia Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  3. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, przy czym Użytkownik nie będzie zobowiązany do zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia na rzecz WPM do końca okresu, za który wniósł Opłatę Abonamentową i Opłaty Dodatkowe.
  4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WPM i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski jest miejsce, w którym WPM ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie oraz usługi komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WPM ma siedzibę.
  5. Na stronach internetowych "Polityka prywatności" dostępnych z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska, Użytkownik może zapoznać się z kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych na podstawie Regulaminu, wprowadzanych przez WPM do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  6. W związku z tym, że pojemność Skrzynki Pocztowej nie jest ograniczona, w przypadku, gdy wielkość transferu danych ze Skrzynki Pocztowej do oprogramowania używanego przez Użytkownika (np. do programu pocztowego lub przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik) odbiegać będzie od przeciętnych wartości, transfer danych może odbywać się wolniej lub zostać ograniczony do wartości zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych WPM i Skrzynek Pocztowych Użytkowników.
  7. Użytkownik może wpisać do Formularzy przeznaczonych do korzystania z usług określonych w Regulaminie taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w Formularzu.
 14. Korespondencja.
  1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną ze świadczeniem Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu.
  2. WP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności związaną ze świadczeniem Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej udostępniony przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w Formularzu Konta Portalu Wirtualna Polska.
  3. Przesyłanie treści informacyjnych i reklamowych następuje pod warunkiem, że Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych Użytkownika dla celów marketingowych.
  4. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować korespondencję w sprawach związanych ze świadczeniem Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej poczta_komercyjna@wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  5. WP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WPM nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WPM uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.
 15. Reklamacje.
  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności na adres WPM wskazany w punkcie XIV.4 Regulaminu lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  2. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WPM poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużenie rozpatrywania reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WPM o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Odpowiedź na reklamacje WPM kieruje na adres Użytkownika, wskazany w punkcie XIV.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, wskazany w punkcie XIV.2 Regulaminu.
 16. Cennik.
   1. Obowiązuje następujący Cennik (w PLN z VAT):
  Pakiet UsługPocztaPRO - Opłata Abonamentowa
  Pojemność Skrzynki Pocztowejbez limitu
  Cena brutto za Okres Podstawowy 31 dni11,07zł
  Cena brutto za Okres Podstawowy 183 dni17,99zł
  Cena brutto za Okres Podstawowy 366 dni33zł
  1. WP może w każdej chwili dokonać zmian w Cenniku. Zmiany nie są wiążące w odniesieniu do Pakietów Usług i płatnych Dodatkowych Funkcjonalności, które zostały zamówione przez Użytkownika przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Cennika wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronach internetowych Serwisu zawierających Regulamin.
  2. Gwarancja adresu login@wp.pl oznacza, że WPM zobowiązuje się w trakcie Okresu Podstawowego i przez pierwsze 183 dni Okresu zablokowania Pakietu Usług do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z wybranego przez niego Loginu i domeny @wp.pl, niezależnie od przyszłych zmian w Regulaminie.
  3. Korespondencja nie jest usuwana, także w przypadku braku logowania przez Użytkownika, w trakcie całego Okresu Podstawowego i przez pierwsze 183 dni Okresu zablokowania Pakietu Usług, niezależnie od zapisów Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, z zastrzeżeniem punktu XII.8 i XII.9 Regulaminu.
  4. Okres Próbny wynosi: 14 dni.
  5. Okres pozostały do Kolejnego Okresu Próbnego wynosi: 366 dni.
 17. Zmiany Regulaminu.
  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
  2. WP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. WPM zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez WPM czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. WPM może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
  3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
  5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.