Dobre praktyki email marketingu

Wysyłka Newsletterów i mailingów ofertowych

 1. Wiadomości o charakterze komercyjnym powinny być kierowane jedynie do odbiorców, którzy świadomie wyrazili chęć ich otrzymywania.
 2. Treść, nagłówki oraz tytuł wiadomości nie powinny wprowadzać odbiorcy w błąd. Temat wiadomości powinien w jasny sposób odnosić się do jej zawartości.
 3. Odbiorca wiadomości powinien samodzielnie w sposób intencjonalny dostarczyć swój adres e-mail nadawcy. Gromadzenie adresów e-mail do bazy odbiorców wiadomości nie może odbywać się ukradkiem ani bez wiedzy odbiorców. Nadawca powinien dysponować danymi na temat daty i drogi pozyskania każdego adresu mailowego. Dane te powinny być ujawnione przez nadawcę na wniosek odbiorcy wiadomości.
 4.  W celu uniknięcia dopisania do listy mailingowej adresów e-mail osób trzecich chęć otrzymywania wiadomości mailowych o charakterze komercyjnym powinna być dodatkowo potwierdzana przez odbiorcę. Preferowane jest potwierdzenie na zasadzie double opt-in, czyli za pomocą dodatkowego maila weryfikacyjnego wysyłanego na adres odbiorcy po wyrażonej chęci otrzymywania mailingów.
 5. Wiadomości kierowane do odbiorców powinny zawierać możliwość rezygnacji z otrzymywania mailingów lub też informację o sposobie rezygnacji z usługi wymagającej wysyłki mailingów. Jeśli odbiorca wyrazi chęć rezygnacji z otrzymywania wiadomości, jego adres mailowy powinien być usuwany niezwłocznie z listy mailingowej prowadzonej przez nadawcę.

Wysyłka wiadomości komercyjnych i reklamowych na zlecenie podmiotów trzecich

 1. Lista mailingowa powinna zawierać wyłącznie adresy e-mail odbiorców, którzy świadomie wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze komercyjnym.
 2. Konstrukcja wiadomości wysyłanych w ramach kampanii powinna w łatwy sposób umożliwiać identyfikację nadawcy oraz zleceniodawcy wysyłki wiadomości. Pole od wiadomości powinno zawierać adres e-mail zleceniodawcy lub podmiotu realizującego kampanię oraz zawierać czytelny opis umożliwiający identyfikację nadawcy wiadomości.
  Pole returnpath powinno zawierać adres zwrotny zleceniodawcy. Stopka wiadomości powinna zawierać nazwę oraz adres podmiotu realizującego kampanię, oraz zleceniodawcy kampanii.
 3. Podmiot dysponujący listą mailingową na wniosek odbiorcy wiadomości ujawnia dane dotyczące sposobu i daty pozyskania adresu e-mail odbiorcy znajdującego się na liście mailingowej. Jeśli dyspozycja dopisania adresu e-mail do listy mailingowej odbyła się w ramach akceptacji regulaminu, nadawca udostępnia odbiorcy wiadomości treść danego regulaminu.
 4. Każda przesyłana w ramach kampanii wiadomość powinna zawierać informację o sposobie pozyskania adresu e-mail odbiorcy.
 5. W przypadku wyrażenia przez odbiorcę wiadomości chęci rezygnacji z otrzymywania wiadomości bądź też rezygnacji z usługi wymagającej wysyłki wiadomości podmiot dysponujący listą mailingową powinien umożliwić odbiorcy rezygnację z kampanii lub usług.
 6. Podmiot dysponujący listą mailingową w ramach ustaleń z podmiotem zlecającym kampanię deklaruje wysyłkę określonej ilości wiadomości w określonym czasie.
 7. Wysyłka odbywa się wyłącznie na adresy mailowe odbiorców spełniających kryteria selekcji określone przez zleceniodawcę kampanii zgodnie z aktualnym stanem list mailingowych.
 8. Zmiany dotyczące warunków wysyłki kampanii muszą być zgłoszone przez podmiot zlecający kampanię w określonym okresie czasu, ustalonym wcześniej z podmiotem realizującym kampanię, żeby mogły zostać wprowadzone.
 9. Realizator kampanii mailingowej dysponujący listą mailingową zobowiązany jest do utrzymywania higieny gromadzonych danych.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.